Energi- och klimatstrategi för Ystads kommun

Ystads kommun är en del i det samlade arbetet för att stoppa klimatförändringarna. Energi- och klimatstrategin är ett styrande dokument inom kommunen som ska bidra till ett hållbart energisystem genom effektiv energianvändning, ökad andel förnybar energi och minskade klimatutsläpp.

Övergripande mål inom energi- och klimatområdet för Ystads kommun år 2030:

"I Ystads kommun är det lätt att leva, bo och resa energieffektivt och fossilbränslefritt. Ystads kommun arbetar för ett långsiktigt hållbart energisystem baserat på förnybara energikällor. Det finns ett starkt engagemang för energi- och klimatarbetet hos kommunens invånare och samarbetet mellan näringsliv och offentliga aktörer är klimatmedvetet och bygger på god kommunikation. Ystad är en kommun som genom effektiv energianvändning och förnyelsebara energikällor bidrar till ett uthålligt samhälle."

Klimatmål för Ystads kommun år 2030:

"Växthusgasutsläppen i Ystads kommun har minskat med 80 % jämfört med 1990."

Energi- och klimatstrategin utgår från fem utvalda fokusområden som tillsammans ska bidra till kommunens övergripande mål inom energi- och klimatområdet för år 2030. Strategin avser såväl kommunen som verksamhet som kommunen som geografiskt område. Ladda ner Energi- och klimatstrategin.Energi- och klimatstratgi 2015-2020

Publicerad 2013-12-20, Uppdaterad 2019-04-09