fairtradeprodukter1.jpg

Fairtrade - en naturlig del av en hållbar utveckling

Ystad - vår del av världen

En stor del av vår kommuns arbete för en hållbar utveckling utgår ifrån de förhållanden som råder för människor och miljö i och omkring Ystad. Men precis som vilken annan kommun som helst på planeten, så är Ystad ingen isolerad ö. Våra kommunala verksamheter har med sina inköp av varor en påverkan som ibland sträcker sig långt utanför kommunens och landets gränser - vi är en del av en global ekonomi. Detsamma gäller för de varor som vi som invånare här väljer att köpa och konsumera. Ibland produceras varor under förhållanden som gör att arbetare och miljö far illa. När vi handlar finns det dock idag en möjlighet att göra val som garanterar en rättvis betalning till den som odlat eller tillverkat produkten, som främjar miljöhänsyn, mänskliga rättigheter och som gynnar en långsiktigt hållbar utveckling även i andra delar av världen.

Mer rättvis värld en förutsättning för hållbar utveckling

Den 25 september 2015 enades FN:s medlemsländer om 17 sociala, miljömässiga och ekonomiska mål för att arbeta mot en hållbar utveckling - alla samlade under namnet Agenda 2030. Förutom mål 1, som gäller utrotandet av fattigdom, så finns ett mål som behandlar rättvisa handelssystem, och ett som handlar om hållbar konsumtion. Dessa är alla tätt förknippade med det som Fairtrade vill uppnå. Den rättvisa handeln är inte enbart ett viktigt mål i sig självt, utan en avgörande faktor för att uppnå de utvecklingsmål som rör fattigdomsbekämpning, hållbar konsumtion och minskad klimatpåverkan.

Fairtrade – en certifiering för hållbar utveckling

Fairtrade handlar om att öppna upp för en internationell handel som baseras på respekt för mänskliga rättigheter och omtanke om miljön – en hållbar handel som framförallt syftar till att gynna första ledet av handelskedjan, där villkoren oftast är som sämst. För att en vara ska kunna bli Fairtrade-märkt måste en rad krav i handelskedjan vara uppfyllda. Kraven bygger på internationella Fairtrade-kriterier för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling.

För anställda på banan-, ros- och teplantage handlar kriterierna bland annat om att ha rätt till något så grundläggande som anställningsavtal, men även till övertidsersättning och föräldraledighet, att få göra sin röst hörd och kunna organisera sig fackligt. För till exempel kaffe-, kakao- och sockerodlare med egen mark är istället råvarupriset avgörande. Betalningen ska minst täcka produktionskostnaden och samtidigt ge möjlighet till hållbara investeringar på både kort och lång sikt.

 

Ekonomisk utveckling
Genom Fairtrade får certifierade odlare tillgång till en större internationell marknad och möjlighet till ökad försäljning, vilket ger en tryggare försörjning. Kriterierna innebär inte bara krav på långsiktiga handelsavtal, utan också successivt höjda lönenivåer för anställda samt ett minimipris för råvaran som utgångspunkt i förhandlingen mellan odlare och köpare.

Social utveckling
Vid försäljningen av råvaran får odlarna en Fairtrade-premie. Den används till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet, till exempel i hälsovård, utbildning, infrastruktur och förbättringar inom produktionen. Besluten för hur premien ska användas tas gemensamt av odlarna. Dessa beslut är en viktig del i demokratiutvecklingen tillsammans med en rad andra kriterier för bland annat ickediskriminering, jämställdhet och inflytande på arbetsplatsen.

Miljömässig utveckling
Miljökriterierna handlar bland annat om förbud mot skadliga bekämpningsmedel, ansvar för grund- och ytvatten, skydd av utrotningshotade arter, hänsyn till biologisk mångfald och buffertzoner för att skydda känsliga naturområden. Dessutom används ofta Fairtrade-premien för en omställning till ekologisk produktion, vilket ger odlaren ytterligare ett högre pris för råvaran, utöver minimipriset och premien.

 

Publicerad 2014-01-07, Uppdaterad 2020-06-25

Vad innebär Fairtrade?

Fairtrade Rättvisemärkt

När du väljer Fairtrademärkta produkter bidrar du till att:

  • odlare/anställda får förbättrade ekonomiska villkor, bland annat högre lön

  • en premie som används till att utveckla skolor, bostäder, invetsreingar för produktion kommer producenterna till del.

  • barnarbete och diskriminering motverkas

  • demokrati, miljöhänsyn och organisationsrätten främjas

Källa: Fairtrade Sverige 2017, fairtrade.se