På gång inom LIFECOASTadapt

På denna sida lägger vi upp information om vad som pågår inom LIFE-projektet

Mätningar genomförda

Inom projketet LIFECOASTadapt genomfördes mätningar längs med Skånes stränder under september-november. Mätningarna genomfördes med drönare över land och med båt i de kustnära områdena.

Med hjälp av drönare och mätmetoden fotogrammetri har vår konsult Tyréns AB mätt in sanden och växterna på land. Konsulten Marin Miljöanalys har via båt och mätmetoden ekolod multibeam mätt in sedimenten och växterna under ytan.

I projektet LIFECOASTadapt provar vi framtidens metoder mot kusterosionens negativa effekter. Längs med Skånes kuster har vi på olika platser sedan 2019 tagit bort invasiva arter, såsom vresros och parkslide, vi har fyllt på med sand och gjort stränderna bredare (strandfordrat), vi har planterat ålgräs i havet och utfört många fler åtgärder. Vi vill att varje metod/åtgärd som sätts in i detta projekt ska generera synergieffekter. Förutom att dämpa kusterosionen vill vi samtidigt stärka naturens egna livsrum (biotoper) så att vi kan öka den biologiska mångfalden och därmed långsiktigt få ökade ekosystemtjänster och en ökad buffringskapacitet. För att veta om våra metoder kommer att ha en dämpande effekt mot kusterosionen behöver vi mäta in sanden och växtligheten på land samt sedimenten och växtligheten under havsytan. Första mätningen skedde under sommar/höst 2020 och andra mätningen kommer att ske 2022. Läs gärna mer om detta spännande projekt på www.lifecoastadaptskane.se

Strandfodring och nya dyner

Vårens strandfodring i Ystad Sandskog ingår i LIFECOASTadapt-projektet och kommer, under hösten 2020 och våren 2021 att kompletteras med åtgärder för att gynna dyntillväxten i området.

Vid en naturlig strand byggs dyner upp successivt om strandplanet är torrt, tillräckligt brett och det finns tillräcklig mängd sand som kan fångas upp och transporteras med vinden. Strandfodringen bidrar till att skapa dessa förutsättningar, tyvärr medför de återkommande strandstädningarna under sommmarmånaderna och till viss del även det höga antalet strandbesökare att de naturliga processerna hämmas och sanddynsbildningen blir inte så bra som det skulle kunna bli.

Inom LIFECOASTadapt vill vi därför testa olika metoder för att skapa förutsättningar för dyner att bildas. Det rör sig om att sätta ut sandstaket, modellera sanddyner och plantera vegetation. Arbetet med dessa åtgärder genomfördes under november och december 2020.

Läs gärna mer om projektet på www.lifecoastadaptskane.se  

 

Plantering av ålgräs

LIFECOASTadapt har genomfört testplantering av ålgräs på flera platser runt Skånes kust, bland annat i havet utanför Ystad Sandskog och Löderups Strandbad.

Syftet med testplanteringen är att se vilka platser som är lämpliga för en mer omfattande plantering.

Ålgräs bildar täta ängar som fungerar som havets barnkammare. Rötterna binder sediment och stora ålgärsängar bedöms även ha en viss vågbrytande effekt som kan bidra till att minska risken för erosion vid stranden. Inom LIFECOASTadapt vill vi testa om det går att använda ålgräs som skydd mot erosion i områden där ålgräs inte nödvändigtvis är naturligt förekommande. 

För att ålgräs ska kunna etablera sig, krävs mycket speciella förutsättningar bland annat när det gäller ljustillgång och bottensediment. En av utmaningarna inom projektet är därmed att hitta platser där det finns en erosionsproblematik, men som också upfyller förutsättningarna för att ålgräs ska kunna trivas. 

Lyssna på ett inslag om ålgräsplaneringen från P4 Kristianstad

Läs gärna mer om projektet på www.lifecoastadaptskane.se  

Borttagning av invasiva växter

I Ystad Sandskog har parkslide och ask rensats bort för att ge plats för den naturliga floran.

Det är i ett område i närheten av Fritidsbaren som parkslide har tagits bort och ersatts av gräs och skogsvegetation. Parkslide är extremt invasiv och har visat sig i princip omöjlig att bekämpa. Rensningen skedde tidigt under vårvintern och nu efter sommaren ser det bra ut. Det finns dock inga garantier för att parksliden är borta och ett intensivt arbete pågår för att att hålla den i schack.

Större bestånd av asp hade tagit över dynerna längs med badstigen och dessa har nu ersatts av naturlig dynvegetation så som strandråg, sandrör och örter av olika slag. Asp är ingen invasiv art, men däremot expansiv och kan lätt tränga undan annan vegetation och bidra till att den biologiska mångfalden minskar. Genom att ta bort asparna skapas en mer naturlig och dynamisk strandmiljö.

Läs gärna mer om projektet på www.lifecoastadaptskane.se  

Publicerad 2020-08-21, Uppdaterad 2020-12-18