På gång inom LIFECOASTadapt

På denna sida lägger vi upp information om vad som pågår inom LIFE-projektet.

Mätningar genomförda

Inom projketet LIFECOASTadapt genomfördes mätningar längs med Skånes stränder under september-november 2020. Mätningarna genomfördes med drönare över land och med båt i de kustnära områdena.

Med hjälp av drönare och mätmetoden fotogrammetri har vår konsult Tyréns AB mätt in sanden och växterna på land. Konsulten Marin Miljöanalys har via båt och mätmetoden ekolod multibeam mätt in sedimenten och växterna under ytan.

I projektet LIFECOASTadapt provar vi framtidens metoder mot kusterosionens negativa effekter. Längs med Skånes kuster har vi på olika platser sedan 2019 tagit bort invasiva arter, såsom vresros och parkslide, vi har fyllt på med sand och gjort stränderna bredare (strandfordrat), vi har planterat ålgräs i havet och utfört många fler åtgärder. Vi vill att varje metod/åtgärd som sätts in i detta projekt ska generera synergieffekter. Förutom att dämpa kusterosionen vill vi samtidigt stärka naturens egna livsrum (biotoper) så att vi kan öka den biologiska mångfalden och därmed långsiktigt få ökade ekosystemtjänster och en ökad buffringskapacitet. För att veta om våra metoder kommer att ha en dämpande effekt mot kusterosionen behöver vi mäta in sanden och växtligheten på land samt sedimenten och växtligheten under havsytan. Första mätningen skedde under hösten 2020 och andra mätningen kommer att ske 2022. Läs mer om detta spännande projekt på www.lifecoastadaptskane.se

Strandfodring och nya dyner

Strandfodringen som genomfördes i Ystad Sandskog under våren 2020 ingick som en aktivitet i LIFECOASTadapt-projektet och har, under hösten 2020, kompletteras med olika åtgärder för att gynna dyntillväxten i området.

Vid en naturlig strand byggs dyner upp successivt om strandplanet är torrt, tillräckligt brett och det finns tillräcklig mängd sand som kan fångas upp och transporteras med vinden. Strandfodringen bidrar till att skapa dessa förutsättningar. Tyvärr medför de återkommande strandstädningarna under sommmarmånaderna och till viss del även det höga antalet strandbesökare att de naturliga processerna hämmas och sanddynsbildningen blir inte så bra som det skulle kunna bli.

Inom LIFECOASTadapt vill vi därför testa olika metoder för att skapa förutsättningar för dyner att bildas. Det rör sig om att sätta ut sandstaket, modellera sanddyner och plantera vegetation. Arbetet med dessa åtgärder genomfördes under november och december 2020.

Läs mer om projektet på www.lifecoastadaptskane.se  och kika på filmen som visar hur det gick till när vi byggde staket, sanddyner och planterade på stränderna.

 

Plantering av ålgräs

LIFECOASTadapt har genomfört testplantering av ålgräs på flera platser runt Skånes kust, bland annat i havet utanför Ystad Sandskog och Löderups Strandbad.

Syftet med testplanteringen är att se vilka platser som är lämpliga för en mer omfattande plantering.

Ålgräs bildar täta ängar som fungerar som havets barnkammare. Rötterna binder sediment och stora ålgärsängar bedöms även ha en viss vågbrytande effekt som kan bidra till att minska risken för erosion vid stranden. Inom LIFECOASTadapt vill vi testa om det går att använda ålgräs som skydd mot erosion i områden där ålgräs inte nödvändigtvis är naturligt förekommande. 

För att ålgräs ska kunna etablera sig, krävs mycket speciella förutsättningar bland annat när det gäller ljustillgång och bottensediment. En av utmaningarna inom projektet är därmed att hitta platser där det finns en erosionsproblematik, men som också uppfyller förutsättningarna för att ålgräs ska kunna trivas. 

Lyssna på ett inslag om ålgräsplaneringen från P4 Kristianstad

Läs mer om projektet på www.lifecoastadaptskane.se  

Borttagning av invasiva växter

I Ystad Sandskog har parkslide, ask och mindre bestånd av vresros rensats bort för att ge plats för den naturliga floran.

Det är i ett område i närheten av Fritidsbaren som parkslide har tagits bort och ersatts av gräs och skogsvegetation. Parkslide är extremt invasiv och har visat sig i princip omöjlig att bekämpa. Rensningen skedde tidigt under vårvintern 2020 och med intensivt underhåll ser det ut som att parksliden i alla fall kan begränsas. Det finns dock inga garantier för att parksliden är borta och det krävs ett intensivt arbete för att att hålla den i schack.

Större bestånd av asp och mindre bestånd av vresros hade tagit över dynerna längs med badstigen och dessa har nu ersatts av naturlig dynvegetation så som strandråg, sandrör och örter av olika slag. Asp är ingen invasiv art, men däremot expansiv och kan lätt tränga undan annan vegetation och bidra till att den biologiska mångfalden minskar. Genom att ta bort de invasiva och expansiva arterna skapas en mer naturlig och dynamisk strandmiljö.

Läs mer om projektet på www.lifecoastadaptskane.se  

Publicerad 2022-08-21, Uppdaterad 2023-05-08