Miljö

Miljöprogrammet är Ystads kommuns konkretisering av de nationella miljökvalitetsmålen och de miljömässiga aspekterna av de globala hållbarhetsmålen.

Miljöprogrammet för Ystads kommun 2021 - 2025 antogs den 22 april 2021 av kommunfullmäktige i Ystad. Programmet utgörs av  fem strategiska miljömål med inriktningar som formulerats utifrån de utmaningar som verksamheterna har identifierat. De fem strategiska miljömålen bygger på de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och på de nationella miljökvalitetsmålen.

Strategiska miljömål och inriktningar

 1. Vattenmiljöer i balans
  • Havet, sjöarna och vattendragen ska ha en god miljö
  • Hållbart nyttjande av vattenresurser
 2. Hållbart nyttjande av markresurser
  • Ett hållbart samhälle
  • Ett rikt odlingslandskap och en levande landsbygd
 3. Rik natur- och kulturmiljö
  • Förstärka och förbättra med ekosystemtjänster
  • Bevara, använda och utveckla värdefulla natur- och kulturmiljöer
 4. En giftfri miljö och ett mer resurseffektivt samhälle
  • Giftfri vardag och hållbar konsumtion
  • Föroreingar i luft, mark och vatten
  • Cirkulära flöden
 5. Begränsad klimatpåverkan i ett klimatsäkrat samhälle
  • Ett hållbart trafiksystem
  • Begränsad klimatpåverkan samt produktion och användning av energi
  • Anpassa samhället för ett förändrat klimat

Miljöprogrammet och Folkhälsoprogrammet utgör gemensamt kommunens styrdokument för hållbar utveckling. Kommunens nämnder och styrelser beslutar årligen om nya mål för verksamheten och då ska hållbarhetsprogrammen fungera som underlag vid framtagandet av målen.Publicerad 2020-12-09, Uppdaterad 2021-06-07