Ystads kommuns miljöpris

Kommunstyrelsens miljöutskott har beslutat att tilldela Ystads kommuns miljöpris 2016 till Ystad Golfklubb. Vi vill säga GRATTIS till ett lyckat miljöarbete med motivering:

Ystad Golfklubb är med sitt stora miljöengagemang ett föredöme i kommunen. Genom sitt målinriktade arbete skapar de inte bara en spelupplevelse utan också en naturupplevelse för alla besökare.

På golfbanan har fåglar, insekter och fladdermöss genom fadderskap fått holkar. Får betar längs ån för att hålla markerna öppna. Stora stockar har sparats som bostad för insekter och sandblottor gynnar bland annat bin.
Det intilliggande vattendraget Nybroån skonas genom ändrade metoder som minskar användningen av kemiska bekämpningsmedel och näringsläckage.

Hållbar utveckling omfattar hela anläggningen i klubbens Masterplan. Tack vare att man låter grisar äta matresterna från restaurangen så sluts kretsloppet.

Priset delades ut i samband med mötet i Kommunfullmäktige den 15 juli.

Bökande grisar på Ystad Golfklubb

 Naturanpassad bunker på Ystad Golfklubb

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ystads kommuns miljöpris syftar till att uppmuntra och stödja insatser som bidrar till effektiv resursanvändning, kretsloppstänkande och ekologiskt hållbar utveckling.

Områden som kan premieras kan exempelvis vara utveckling av miljöanpassad teknik, miljöanpassad produktion, naturvårdande insatser, information om miljö- och naturvårdsfrågor, skapande av god stads-/boendemiljö samt insatser för att öka miljömedvetenhet och miljöengagemang i samhället.

Priset består av diplom samt 10 000 kr och delas ut i samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni.

Mottagare av priset kan vara enskilda personer, föreningar, institutioner, företag eller organisationer som bor eller verkar i Ystads kommun eller på annat sätt har tydlig anknytning till Ystad. Anställda i Ystads kommun, kommunalförbund eller kommunalt bolag som kommunen äger eller är medlem i kan inte nomineras för sådant arbete som de utför inom sin tjänst.

Pristagare utses av Kommunstyrelsens Miljöutskott.

Nomineringar inklusive motivering skickas till: Ystads kommun, Kommunstyrelsens miljöutskott, 271 80 Ystad eller till kommunen@ystad.se . På kuvertet eller ämnesraden ska det stå ”Miljöpriset 2016”.

Vindkraftverk i morgondis

Publicerad 2014-04-22, Uppdaterad 2019-05-29

Kontakt

Avdelningen för strategiskt miljöarbete
Kristina Rosberg
Hållbarhetschef
0411-57 73 17