Forskolebarn_som_ritar_300_dpi_foto_erika_fletcher_unsplash.jpg

Kommunens kemikaliearbete

Vi behöver kemikalier för att kunna överleva, till exempel genom maten vi äter eller genom läkemedel för att förebygga och behandla sjukdomar. Många kemikalier förekommer naturligt i miljön, andra har framställts av människor i laboratorier och fabriker. Många konstgjorda kemikalier har vi nytta av i vårt dagliga liv, men de kan även ha vissa farliga effekter på människors hälsa och på miljön.

Som ett led i kommunens hållbarhetsarbete mot det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö antog kommunfullmäktige i november 2021 Kemikalieplan för Ystads kommun.

I kommunens verksamheter används kemikalier i många olika sammanhang. Kemiska ämnen ingår också i varor så som leksaker, möbler, datorer och byggmaterial. Kemikalierna spelar en viktig roll i samhället, men vissa av dem bidrar också till hälso- och miljömässiga problem. Vissa kemikalier är svårnedbrytbara vilket kan göra att de ansamlas och kan då påverka vår hälsa, miljö och den biologiska mångfalden. 

Skadliga ämnen hittas i både dagvatten, avloppsvatten och inomhusdamm. Utsläppen är ofta diffusa och svåra att komma åt med traditionella åtgärder och kräver därför andra angreppssätt.

Genom en kemikalieplan kan kommunen på ett bättre och mer övergripande sätt identifiera

  1. vilka verksamheter som hanterar kemikalier, hur det görs och hur tillsynen genomförs
  2. på vilket sätt upphandling och inköp kan bidra till minskad användning av oönskade kemikalier
  3. hur inne- och utemiljöer ska förvaltas på ett giftfritt sätt
  4. hur kommunen på bästa sätt kommunicerar vikten av att minska farliga ämnen i vardagen

De övergripande riktlinjerna i kemikaliepanen är att kommunen ska följa gällande lagar och regler, fasa ut farliga ämnen och prioritera varugrupper.

 

Publicerad 2022-10-27, Uppdaterad 2023-10-30