Invasiva arter

I Sverige finns flera tusen främmande arter och antalet ökar varje år. En del av dessa är så starka och konkurrenskraftiga att de slår ut de inhemska arterna i ett område. Ystad kommun är inget undantag för dessa s.k. invasiva arter, här finns bland annat spansk skogssnigel (mördarsnigel), jätteloka och snöbär.

Skillnad mellan främmande och invasiv art

Det är skillnad på en främmande art och en art som kallas invasiv. En främmande art tillhör inte det ursprungliga ekosystemet och har ofta flyttats till ett nytt område med människans medvetna eller omedvetna hjälp. Vissa främmande arter är invasiva, vilket betyder att de etablerar och förökar sig, har en kraftig spridningsförmåga och konkurrerar ut arter i det ursprungliga ekosystemet.

Sådana arter är exempelvis jätteloka och vresros. Invasiva arter anses idag vara ett av de största hoten mot biologisk mångfald. De är även ett hot mot olika näringar som jordbruk, skogsbruk och fiske genom att vara smittbärare för olika sjukdomar vilket kan ge sämre skördar eller dålig fiskfångst. Även människors hälsa kan vara i fara för invasiva arter, exempelvis kan jättelokans växtsaft tillsammans med solljus orsaka skador på huden.

Varför introduceras främmande arter i ett område?

För att en främmande art ska introduceras i ett nytt område krävs att den på något sätt lyckas sprida sig dit. Idag är spridningsvägarna fler på grund av ökad transport, förändrade resmönster och global handel. Detta skapar kontakt mellan geografiska områden på ett sätt som inte fanns förr.

Det har visat sig att fartygens ballasttankar är en stor spridningsväg då fartygen fyller tankarna med havsvatten innan avfärd och tömmer vid ankomst. Detta gör att ballastvatten blandas över stora marina områden och flera vattenlevande arter kan förflyttas med detta. En annan orsak är det varmare klimatet, vilket gör att arter som tidigare inte klarat sig i Sveriges klimat nu överlever de mildare vintrarna.

Ystads kommun

Ystad kommun har stora kustområden samt en hamn och milda vintrar vilket möjliggör för främmande arter att introduceras här. Därför är det viktigt att ha kännedom om och engagera sig i arbetet med invasiva arter.  Idag bedriver Ystads kommun bland annat bekämpning av jätteloka, vresros, snöbär, tysklönn och parkslide på mark tillhörande kommunen.

Arbetet bedrivs genom att de invasiva arterna lokaliseras och växterna röjs bort för att förhindra etablering och vidare spridning. Stugområdet i Ystads sandskog är ett område där man arbetar med bekämpning av invasiva arter då bland annat snöbär och jätteloka påträffats här.

Rapportera förekomst av invasiva arter

Det finns en artportal i vilken man kan rapportera fynd av invasiva arter. Portalen är riktad till både privatpersoner och yrkesverksamma. Det är även möjligt att söka bland de över 50 miljoner fynduppgifter som finns registrerat.  För att rapportera eller söka ett fynd, besök Artdatabanken.

Publicerad 2017-03-31, Uppdaterad 2019-01-30

Invasiva arter i Ystad

 Klicka på bilderna för mer information

Jättebjörnloka

 Spansk skogssnigel

Vresros

Jättebalsamin

Parkslide

Snöbär

Björkstekellarv