Planer och program

Det är kommunen som ansvarar för hur frågor om mark- och vattenanvändning hanteras i Ystads kommun.


För att kunna uppfylla lagkrav och tillgodose såväl enskilda- som samhällsintressen i planering av den fysiska miljön arbetar planavdelningen med att ta fram planer och program.

Planenheten i Ystads kommun arbetar dels med konkreta planeringsprojekt i form av detaljplaner och områdesbestämmelser och dels med att ta fram program för en långsiktig utveckling av kommunen, som översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner (FÖP) och bevarandeprogram.

På följande sidor kan du hitta information om planavdelningens arbete och de planer och program som är aktuella för Ystads kommun.

Publicerad 2013-12-04, Uppdaterad 2018-09-18

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Expedition:
Tel: 0411-57 72 30
Planavdelningen
Tobaksgatan 11, 271 80 Ystad
E-post: sam@ystad.se

Leila Ekman
Stadsarkitekt
Tel: 0411-57 72 40
E-post: leila.ekman@ystad.se

Eva Nygren
Planarkitekt
Tel: 0411-57 72 36
E-post: eva.nygren@ystad.se

Sofie Wedin (föräldraledig)
Planarkitekt
Tel: 0411-57 78 44
E-post: sofie.wedin@ystad.se

Hanna Elgåker (vik.)
Planarkitekt
Tel: 0411-57 78 44
E-post: hanna.elgaker@ystad.se

Helena Regefalk
Planadministratör
Tel: 0411-57 72 49
E-post: helena.regefalk@ystad.se

Bostadsförsörjning

I Riktlinjer för bostadsförsörjning kan du läsa om var och hur det kan bli aktuellt att bygga i kommunen.