Planer och program

Det är kommunen som ansvarar för hur frågor om mark- och vattenanvändning hanteras i Ystads kommun.

För att kunna uppfylla lagkrav och tillgodose såväl enskilda- som samhällsintressen i planering av den fysiska miljön arbetar planavdelningen med att ta fram planer och program.

Planenheten i Ystads kommun arbetar dels med planeringsprojekt i form av detaljplaner och områdesbestämmelser, dels med program för en långsiktig utveckling av kommunen som t ex  Översiktsplaner, Fördjupade översiktsplaner och Bevarandeprogram.

på följande sidor kan du hitta information om planavdelningens arbete och de planer och program som är aktuella för Ystads kommun.

Publicerad 2013-12-04, Uppdaterad 2018-10-17

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Expedition:
Tel: 0411-57 72 30
Planavdelningen
Tobaksgatan 11, 271 80 Ystad
E-post: sam@ystad.se

Leila Ekman
Stadsarkitekt
Tel: 0411-57 72 40
E-post: leila.ekman@ystad.se

Eva Nygren
Planarkitekt
Tel: 0411-57 72 36
E-post: eva.nygren@ystad.se

Sofie Larsson
Planarkitekt
Tel: 0411-57 72 41
E-post: sofie.larsson@ystad.se

Sofie Wedin (föräldraledig)
Planarkitekt
Tel: 0411-57 78 44
E-post: sofie.wedin@ystad.se

Hanna Elgåker (vik.)
Planarkitekt
Tel: 0411-57 78 44
E-post: hanna.elgaker@ystad.se

Helena Regefalk
Planadministratör
Tel: 0411-57 72 49
E-post: helena.regefalk@ystad.se

Bostadsförsörjning

I Riktlinjer för bostadsförsörjning kan du läsa om var och hur det kan bli aktuellt att bygga i kommunen.