Daggkåpan 2 m.fl.

inom stadsdelen Hälsobacken

Planområde Daggkåpan

Detaljplanens syfte är främst att pröva möjligheten att bebygga Daggkåpan 2, del av Hälsobacken 2:16 samt del av Hälsobacken 2:17 med bostäder med inslag av service. Omkringliggande fastigheter inom planområdet planläggs också för att säkra befintlig användning i plan, samt möjliggöra framtida bostadsbyggnation inom nuvarande verksamhetsmark.

Området avgränsas i öster av Kristianstadsvägen, i söder av Hälsobacksgatan och i väster och norr av bostäder.

Detaljplanen var ute för granskning under tiden 30 april - 1 juni 2018. 

Planhandlingarna finns att ladda ner via länkarna till höger.

Har du frågor är du välkommen att kontakta planarkitekt Sofie Wedin
Mejla sofie.wedin@ystad.se eller ring expeditionen 0411-57 72 30
 

Publicerad 2016-04-01, Uppdaterad 2019-01-25