Södra Hedeskoga

2015 fick planenheten i Ystads kommun i uppdrag att ta fram en ny detaljplan söder om Hedeskoga. Därefter har utbyggnadsförslag även tillkommit väster om befintlig by. Syftet med detaljplanen är att pröva en utbyggnad av Hedeskoga, främst i form av friliggande villor. Planen var ute på samråd under mars-april 2018.

Vad innebär detaljplanearbetet?
Planområdet föreslås som en utbyggnad av befintliga Hedeskoga. Förslaget är att planera området för främst friliggande villor men även rad- och parhus.

Planen ställs ut vid två tillfällen - samråd och granskning - då myndigheter, organisationer och allmänheten får möjlighet att studera förslaget och lämna synpunkter. Förslag till detaljplan var ute på samråd under tiden 29 mars-25 april 2018. Länkar till handlingar finns till höger på den här sidan. 

Arbetet pågår nu med att ta fram granskningshandlingar. När dessa är färdiga kommer de publiceras på denna sida med möjlighet att än en gång lämna synpunkter.

Efter granskningen återstår arbete med att ta fram antagande- handlingar, dvs de slutgiltiga handlingar som kommer gälla för planområdets utbyggnad. Förhoppningen är att detaljplanen kan antas under sista kvartalet 2019.

Intresserad av att köpa tomt?
Trots att detaljplanearbetet startat kommer det dröja innan det finns säljklara tomter. Är du intresserad av att köpa tomt i Ystad kommun ska du anmäla dig till tomtkön, via länk till höger på denna sida. 

 


Illustration över förslag till bebyggelse från samrådet. Utbyggnad söder och väster om befintliga Hedeskoga. 

Publicerad 2016-01-12, Uppdaterad 2019-01-25

Just nu...

... arbetar vi med att ta fram granskningshandlingar till detaljplanen. I detta arbete ingår att gå igenom de synpunkter som kom in i samrådet och vilka ändringar som behöver göras av planen. Bland annat innebär det att studera arkeologin i området närmre, då det upptäcktes fornlämningar i ett par områden inom planområdet under samrådet.

Tomtkö

Här hittar du länk till kommunens tomtkö.

Kontakt

För detaljplanefrågor:
Sofie Wedin, planarkitekt
sofie.wedin@ystad.se

För tomtförsäljning:
Sofie Andersson, markförvaltare
sofie.andersson@ystad.se