Trafikplanering

Kommunen ansvarar i sin planering för vägar och cykelvägars utformning, tillgänglighet och säkerhet. På denna sida kan du ta del av det material som finns angående infrastruktur i kommunen.

Ystads kommun tog 2015 fram en cykelstrategi för kommunen. Strategin kommer användas som underlag i arbetet med att ta fram en cykelplan, som kommer belysa åtgärdsförslag för cykelvägnätet, cykelparkeringar, säkerhet m.m.

Kommunen och Trafikverket tog 2012 fram en utredning för att i en fördjupad studie titta på åtgärder i befintlig sträckning av Dragongatan i avvaktan på vidare beslut om gatans framtida sträckning, vilken kan laddas ned nedan. Tidigare utredningar kring framtida vägdragning av E65:an - sträckan Kristianstadsrondellen - Ekenäsgatan, finns också att tillgå här.

Publicerad 2013-12-17, Uppdaterad 2019-03-21

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel: 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se