gata_jonas_olsson_(2).jpg

Trafikstrategi för Ystads kommun

Syftet med denna trafikstrategi är att beskriva vilket förhållningssätt som ska gälla för trafikrelaterade frågor och hur trafiksystemet i Ystads kommun behöver utformas för att utveckla kommunen i önskad riktning. Trafikstrategin tydliggör kommunens ambition och mål för transportsystemet samtidigt som den ger en samlad bild av nuläget och utmaningar framöver.

Trafikstrategin tar sikte på år 2030, vilket är samma tidshorisont som den nya översiktsplanen kommer att ha. Det överensstämmer också med kommunens vision samt fördjupningen av översiktsplanen för Ystad, men också med den nya Regionala transportinfrastrukturplanen som kommer att gälla för perioden 2018-2029.

Ladda ner Trafikstrategi för Ystads kommun här.

 

Publicerad 2019-07-22, Uppdaterad 2019-08-29