Öjas utbyggnad av kommunalt avlopp

Ny vattenplan

Nu har Ystads kommunfullmäktige tagit beslut om en ny vattenplan för kommunen. Denna sträcker sig fram till år 2030 och innebär att VA-taxan förändras samt att det kommunala avloppsnätet kommer att byggas ut. Vattenplanen är resultatet av två års samarbete med Miljöförbundet och länsstyrelsen följt av ett remissförfarande.

– Vattenplanen är vårt verktyg för att säkerställa rent och friskt vatten även för kommande generationer, säger Christina Molin, VA-chef i Ystads kommun.

VA-utbyggnaden börjar i Öja

Med den godkända vattenplanen tydliggörs vilka områden i Ystads kommun som ska anslutas till det kommunala VA-nätet och när detta ska ske. Först ut att anslutas är Öja, som kommer att anslutas under 2016/2017. Där har fastighetsägarna bjudits in till ett informationsmöte.

Ny VA-taxa från 1/1 2017

Eftersom Ystads kommuns VA-verksamhet är helt avgiftsfinansierad och ska täcka drift- och underhåll av vattenverk, avloppsreningsverk och ledningsnät, behöver den justeras med jämna mellanrum. Som en del i den nya vattenplanen är detta vad som nu har skett. VA-taxan höjs med 3 % och träder i kraft den 1 januari 2017.

Varför en vattenplan?

EU:s vattendirektiv säger: "Vi ska ha tillräckligt mycket vatten av god kvalitet, både idag och imorgon." Sverige har antagit detta direktiv och alla kommuner i landet arbetar därför för att säkerställa att vårt vatten klarar den utveckling och de förändringar som våra samhällen påverkas av.

Detta gäller naturligtvis även för Ystads kommun, och det är bakgrunden till den vattenplan för 2030 som nu har godkänts i kommunfullmäktige. Denna plan innehåller allt vi känner till idag om vår dricks- och avloppshantering och den kommer att utvärderas vart fjärde år och justeras om så behövs.

Publicerad 2021-09-26, Uppdaterad 2023-01-17

Kontakt

Lars Mellberg
Va-ingenjör
Växeln 0411-57 70 00

E-post: lars.mellberg@ystad.se

Aktuell information

2019-05-29 Börjar NCC att fräsa asfalt och den 3-4/6 asfalteras det på Öja byaväg, Bramstorps väg och Gamlegårdsv.

Datum för slutbesiktning av PK Roads arbeten är bokad till den 7 dec

2018-10-04 Anslutning till kommunalt spillvatten för alla fastighetsägare längs med väg 19 där PK Road varit entreprenör blir så fort besiktningen är gjord och anläggningen godkänd.

Ni kommer att få information när det är klart för anslutning.

Avtal LTA-system med fastighetsägare

Driftsättning färdiganmälan

SKT (Skandinavisk Kommunalteknik) broschyr.

Kommunens checklista för LTA

Länkar till externt material

Taxor och avgifter 2021

Informationsmaterial angående utbyggnaden i Öja