Ombyggnad av Industrigatan i Ystad

Infrakraft utför på uppdrag av Ystads kommun ombyggnad av Industrigatan med start 2 maj 2022 och arbetet beräknas vara färdigställt 30 november 2022.

Ombyggnaden görs för att öka säkerheten för trafikanter och för att iordningställa alla va-ledningar i mark. Arbetet innefattar ny vattenledning, separering av spill- och dagvattenledningar, ny belysning och ny utformning av gång-och cykelbanor.

Etapp 1: Arbetet korsningen Fridhemsgatan/Industrigatan till Disponentgatan kommer att starta 9 maj 2022 och beräknas att vara klart 12 augusti 2022 om inget oförutsett händer. Arbetet kommer att pågå under hela sommaren. Skisser över totalavstängningen trafik Industrigatan-Fridhemsgatan etapp 1.


Etapp 2: Information om etapp 2 kommer när vi påbörjar arbetet väster om Disponentgatan.

 

Tidplan

Tidplan Kommer att uppdateras veckovis i högerspalten och visar hur framdriften fortgår.

 

Omledning gångtrafikanter på Industrigatan (följ de gröna pilarna)

Gångtrafikanter

 

 

Publicerad 2022-05-03, Uppdaterad 2022-06-03

Kontakt

Infrakraft
Johan Alexandersson
Entreprenör
johan.alexandersson@infrakraft.se
076-108 57 24

Ystad Kommun
Peter Olofsson
Byggledare
Peter.olofsson@ystad.se
0411-577 590

Aktuellt

Vecka 28-32 etapp 1: Industrigatan kommer nu att vara stängd från Fridhemsgatan fram till Disponentgatan så det innebär att även parkeringsplatsen vid Parkgymnasiet/Ungdomens hus inte längre blir tillgänglig. Parkeringsytor i närområdet är grusparkeringen, badhuset och paddelhallen, samtliga kommer man till från Fridhemsvägen.

För de som besöker Friskis & Svettis så tar man sig lättast dit via gångbanan som ansluter från Disponentgatan då passagen över Industrigatan ner till Å-vallastråket hålls stängd under dagtid. Passagen kommer att vara öppen kvällstid då denna fungerar som räddningsväg.

Gående och cyklister hänvisas till de stråk som anges i kartan, omledning av gångtrafikanter Industrigatan, som finns i vänsterspalten, respektera detta då framförande av tunga maskiner i området medför risker för oskyddade trafikanter.

Arbetets art för kommande veckor blir fortsatt arbete med spill- och dagvattenledningar, schakt för ny fjärrvärmeledning, svetsning av fjärrvärme, återställning efter ledningsarbete, sättning av kantsten och beläggning med plattor och asfalt på gångbanor.

Asfaltering kommer att ske måndag-onsdag vecka 32, då kommer även Fridhemsgatan vara avstäng för genomfart då den upphöjda passagen också kommer att få ny beläggning.

Avstängning vecka 28-32