EQA_0181.JPG

Verksamhet inom området

Vattenskyddsföreskrifter gäller inom området

Inom primär och sekundär skyddszon gäller specifika vattenskyddsföreskrifter som i en del fall påverkar dig som verksamhetsutövare. Föreskrifterna har olika restriktionsnivå och är indelade i anmälningsplikt, tillståndsplikt och förbud.

Föreskrifterna reglerar hantering av ämnen som, potentiellt kan förorena mark och vatten, men även i vilken mängd de får förekomma. Exempel på ämnen som regleras i vattenskyddsföreskrifterna är oljeprodukter, bekämpningsmedel, växtnäringsämnen och avloppsvatten.

Du kan läsa mer här om de föreskrifter som vi föreslår ska gälla inom området.

Komplement till gällande lagstiftning

Vattenskyddsföreskrifterna gäller som komplement till gällande lagstiftning som finns för att skydda mark och vatten.

Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Lagstiftningen ska tillämpas för att säkerställa en långsiktig god användning av mark och vatten.

Vi vill särkilt uppmärksamma verksamhetsutövare inom vattenskyddsområden på samtliga hänsynsregler i 2 kap. Du hittar miljöbalken här

Det finns föreskrifter från Naturvårdsverket som gäller både inom och utanför vattenskyddsområden.

NFS 2017:5 berör förorening av mark och vatten vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor i vattenskyddsområden. Föreskriften innebär att cisterner ovan mark som innehåller en större mängd brandfarliga vätskor och spillojlor ska ha ett sekundärt skydd.

NFS 2015:2 gäller vid spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel. Föreskriften gäller som en lägsta nivå. I de fall  där vattenskyddsföreskrifterna utgör en strängare reglering är det dock vattenskyddsföreskrifterna som tillämpas.

Enskilda avlopp är alltid tillståndspliktigt, både i och utanför vattenskyddsområden. Tillstånd söks hos miljöförbundet som är de som beslutar om vilka utsläppskrav som ska gälla. I de fall där vi föreslår förbud av utsläpp av avloppsvatten finns slutna tankar som ett alternativ.

Olycka inom vattenskyddsområdet

Om det sker en olycka i ett vattenskyddsområde, t ex ett utsläpp av olja eller andra kemikalier, ska räddningstjänsten alltid kontaktas så fort som möjligt för att minimera spridningsrisken ner till grundvattnet.

Publicerad 2020-04-12, Uppdaterad 2022-10-26

Ersättningsförslag

I de fall där vattenskyddsföreskrifterna medför påtagligt försvårande av pågående markanvändning har du som markägare rätt att få frågan om ersättning prövad.

Kommunen har för avsikt om att upprätta avtal om ersättning i dessa fall och har anlitat en värderingsman för att utreda vilka fastigheter som är berättigade till ersättning för de förbud som vi föreslår. I ersättningsutredningen framgår även värderingsmannens förslag till ersättning och det är denna som kommer ligga till grund för de avtalsförslag som kommunen lämnar.

Värderingsmannen heter Mikael Gröndahl och han är en auktoriserad lantbruksvärderare som jobbar på värderingsbyrån, www.varderingsbyran.se.

 

Informationsfolder

Informationsfolder och inbjudan till informationsmöte för dig som bedriver verksamhet inom primär och sekundär skyddszon.

informationsfolder