EAW_00952.jpg

Boende inom området

Generellt påverkas du som boende inom vattenskyddsområdet i relativt liten utsträckning av vattenskyddsföreskrifterna. Det är ändå viktigt för oss att du får reda på att du bor inom ett vattenskyddsområde och att det som du gör på din tomt kan påverka vattentäkten.

Vattenskyddsföreskrifter gäller inom området

Inom primär och sekundär zon i respektive skyddsområde gäller specifika vattenskyddsföreskrifter både för privatpersoner och verksamhetsutövare. Föreskrifterna reglerar hantering av ämnen som, om det görs på fel sätt, kan förorena mark och vatten.

Det handlar till exempel om oljeprodukter, bekämpningsmedel, växtnäringsämnen och avloppsvatten. Mängden av de miljöfarliga ämnena som hanteras är också avgörande för hur stor risk de utgör för vattentäkten.

Komplement till gällande lagstiftning

Vattenskyddsföreskrifterna gäller som komplement till gällande lagstiftning som finns för att skydda mark och vatten.

Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Lagstiftningen ska tillämpas för att säkerställa en långsiktig god användning av mark och vatten.

Vi vill särkilt uppmärksamma verksamhetsutövare inom vattenskyddsområden på samtliga hänsynsregler i 2 kap. Du hittar miljöbalken här

Det finns föreskrifter från Naturvårdsverket som gäller både inom och utanför vattenskyddsområden.

NFS 2017:5 berör förorening av mark och vatten vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor i vattenskyddsområden. Föreskriften innebär att cisterner ovan mark som innehåller en större mängd brandfarliga vätskor och spillojlor ska ha ett sekundärt skydd.

NFS 2015:2 gäller vid spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel. Föreskriften gäller som en lägsta nivå. I de fall  där vattenskyddsföreskrifterna utgör en strängare reglering är det dock vattenskyddsföreskrifterna som tillämpas.

Enskilda avlopp är alltid tillståndspliktigt, både i och utanför vattenskyddsområden. Tillstånd söks hos miljöförbundet som är de som beslutar om vilka utsläppskrav som ska gälla. I de fall där vi föreslår förbud av utsläpp av avloppsvatten finns slutna tankar som ett alternativ.

Olycka inom vattenskyddsområdet

Om det sker en olycka i ett vattenskyddsområde, t ex ett utsläpp av olja eller andra kemikalier, ska räddningstjänsten alltid kontaktas så fort som möjligt för att minimera spridningsrisken ner till grundvattnet.

Publicerad 2020-04-12, Uppdaterad 2022-10-26

Informationsfolder

Informationsfolder och inbjudan till informationsmöte för dig som bor inom föreslagen primär och sekundär skyddszon

informationsfolder