DSC_4245.JPG

Tertiär skyddszon

Du som bor eller verkar inom tertiär skyddszon påverkas av inte av de vattenskyddsföreskrifter som fastställs för skyddsområdet. Vi tycker ändå det är viktigt att du känner till att du befinner dig inom ett vattenskyddsområde och att du därmed potentiellt kan påverka grundvattentäkten ur ett längre perspektiv.

Olycka inom vattenskyddsområdet

Om det sker en olycka i ett vattenskyddsområde, t ex ett utsläpp av olja eller andra kemikalier, ska räddningstjänsten alltid kontaktas så fort som möjligt för att minimera spridningsrisken ner till grundvattnet.

Generella restriktioner

Det finns föreskrifter från Naturvårdsverket som gäller både inom och utanför vattenskyddsområden.

NFS 2017:5    berör förorening av mark och vatten vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor i vattenskyddsområden. Föreskriften innebär att cisterner ovan mark som innehåller en större mängd brandfarliga vätskor och spillojlor ska ha ett sekundärt skydd. Inom vattenskyddsområde är "större mängd" specificerat till 250 liter jämfört med utanför skyddsområdet där volymbegränsningen som gäller är 1000 liter. 

NFS 2015:2    gäller vid spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel. Föreskriften gäller som en lägsta nivå. I de fall  där vattenskyddsföreskrifterna utgör en strängare reglering är det dock vattenskyddsföreskrifterna som tillämpas. Markanvändning inom tertiär zon ska alltså uppfylla kraven i NFS 2015:2 men inom sekundär och primär zon förekommer hårade reglering av växtskyddsmedel.

Övrig lagstiftning

Det finns även annan miljölagstiftning som är viktig att beakta inom vattenskyddsområden. Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Lagstiftningen ska tillämpas för att säkerställa en långsiktig god användning av mark och vatten.

Vi vill särkilt uppmärksamma hänsysreglerna i 2 kap. Du hittar miljöbalken här

Enskilda avlopp

Enskilda avlopp är alltid tillståndspliktigt, både i och utanför vattenskyddsområden. Tillstånd söks hos miljöförbundet som är de som beslutar om vilka utsläpskrav som ska gälla. I de fall där vi föreslår förbud av utsläpp av avloppsvatten finns slutna tankar som ett alternativ.

Det finns en generell restriktion från Naturvårdsverket som gäller för dig som bor och/eller verkar inom tertiär zon. Den berör förorening av mark och vatten vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5). 

Publicerad 2020-04-12, Uppdaterad 2022-10-17

Informationsfolder

Informationsfolder för dig som bor eller bedriver verksamhet inom tertiär skyddszon.

informationsfolder