EQA_0084.JPG

Utbredning vattenskyddsområden

Ett vattenskyddsområde omger en vattentäkt för att säkerställa att grundvattnet inte förorenas från verksamhet som bedrivs i och kring området. Vattenskyddsområdets storlek beror på hur marken ser ut samt åt vilket håll och hur snabbt vattnet rinner till vattentäkten.

Indelning av skyddszoner

Havs- och vattenmyndigheten har bestämt att vattenskyddsområden ska delas in i olika skyddszoner som avgränsas beroende på hur lång tid det tar för en förorening att nå vattentäktens brunnar; primär, sekundär och tertiär.

Primär skyddszon

Närmast vattentäkten finns en primär skyddszon med tillhörande föreskrifter. Detta område ska ge tid att upptäcka och åtgärda en akut förorening i händelse av en olycka.

Sekundär skyddszon

Sekundär skyddszon är ett större område och ska genom fastställda föreskrifter medverka till att hög vattenkvalitet bibehålls eller förbättras.

Tertiär skyddszon

Tertiär skyddszon omfattar områden på längre avstånd från vattentäkten, men som är viktiga för nybildning av det grundvatten som tas upp ur vattentäkten. Tertiär skyddszon är vattenskyddsområdets yttre gräns. Inom den tertiära zonen finns inga vattenskyddsföreskrifter.

Publicerad 2022-04-12, Uppdaterad 2023-05-04

Kartor

Kartorna nedan visar planerad utbredning och indelningen av skyddszoner.

Kommunens förslag till utbredning är reviderat efter inkommna synpunkter på informationsmöten med fastighetsägare. Nedan finns det reviderade förslaget.

Karta med utbredning Nedraby, reviderad

Karta med utbredning Glemmingebro, reviderad

Karta med utbredning St Herrestad, reviderad

 

Ursprungligt förslag

Nedraby

Glemmingebro

Herrestad