Vi arbetar med Ystads vattenplan

Vi har ett mycket bra vatten i Ystad och en väl fungerande avloppsrening, och så vill vi att det ska förbli.

Vi arbetar därför just nu intensivt med att ta fram en Vattenplan, vilken kommer vara vårt verktyg för att säkerställa att vi levererar samma höga kvalitet till dig som bor och verkar i Ystad även framöver.

Vattenplanen består av olika delar som skapar en helhetsbild av VA-nätet i Ystads kommun. Samtidigt som vi får en detaljerad bild över nuläget tydliggörs även de åtgärder som behöver vidtas framöver. Ystad kommuns Vattenplan innebär alltså att vi tar ett helhetsgrepp - ett grepp som ska säkerställa bra dricksvatten och väl fungerande avloppsrening många år framöver. Planen sträcker sig fram till år 2030 och består av:

VA-översikt

Här återfinns vår samlade kunskap om VA-nätet i Ystad och tydliggör omvärldsfaktorer, hur läget ser ut just nu samt vilka förutsättningar och framtida behov vi har att förhålla oss till. Översikten visar på vilka faktorer som styr VA-hanteringen (kommunala planer, program, regler m.m.) och belyser både vårt nuvarande verksamhetsområde samt områden utanför detta. Översikten identifierar vilka förhållanden som kan påverka VA-försörjningen och som måste hanteras och är en utmärkt och nödvändig grund för att kunna ta fram den högkvalitativa VA-plan som eftersträvas.

VA-policy

Vår VA-policy baseras på Ystad kommuns övergripande visioner och tydliggör vilka målsättningar vi ska ha för vatten- avloppsförsörjningen fram till år 2030. Den innehåller de riktlinjer och den värderingsgrund som ska ligga som bas för arbetet med VA-frågor i Ystads kommun.

VA-plan

VA-planen baseras på VA-översikten och VA-policyn. Planen kommer även den att sträcka sig fram till år 2030 och det är här vi anger vilka åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa en bibehållen hög VA-kvalitet under åren fram tills dess. I planen kommer vi dels tydliggöra hur vi ska utveckla vår befintliga verksamhet, dels hur vi ska bygga ut vatten och avlopp till prioriterade icke anslutna områden, den så kallade VA-utbyggnaden.

VA-utbyggnaden

En av delarna i VA-planen är VA-utbyggnadsplanen där arbetet startar med att vi genomför en grundlig behovsanalys följd av en prioritetsutredning. Behovsanalysen grundas på ett antal kriterier som tillsammans ger en helhet av områdets behov av allmän VA-försörjning. Prioritetsutredningen i sin tur baseras på behovsanalysen, kostnadsbedömningar och lokal kunskap om de olika områdena. Med fakta från detta som grund, identifierar vi vilka områden som ska anslutas till det kommunala VA-nätet och i vilken omfattning.

Publicerad 2022-03-14, Uppdaterad 2023-08-14

Kontakt

Lars Mellberg
Va-ingenjör
Växeln 0411-57 70 00

E-post: lars.mellberg@ystad.se