Mejeriet 7 och 8 m fl

Planomrade

Detaljplanens syfte är att ändra användningen för Mejeriet 7 från område för kontor och småindustri, till område för bostäder med centrumverksamhet i bottenplan. Vidare syftar detaljplanen till att inkludera Mejeriet 8, Bellevue 2:16 och del av Bellevue 2:29 för att inom planområdet säkerställa befintliga förhållanden.

Planområdet ligger nordväst om stadskärnan, längs Kyrkogårdsgatan. Området avgränsas av Kyrkogårdsgatan i söder, en- och flerbostadshus i norr, Lagmansgatan i väster och Bellevuevägen i öster.

Detaljplanen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden 22 mars 2018 men har överklagats och ärendet ligger hos Mark- och Miljödomstolen.

Planhandlingarna finns att ladda ner via länkar på den här sidan.

Har du frågor är du välkommen att kontakta stadsarkitekt Leila Ekman.
Mejla sofie.wedin@ystad.se eller ring expeditionen 04111-57 72 30.Publicerad 2016-11-23, Uppdaterad 2019-04-05