Områdesbestämmelser

Utanför detaljplanelagt område kan kommunen besluta om områdesbestämmelser. De reglerar normalt endast enstaka frågor som markanvändning och bebyggelsens utformning, och kan vara ett alternativ till detaljplaner för att t ex bevara värdefulla bebyggelsemiljöer.

Hagestad mosse
Syftet med områdesbestämmelserna är att analysera landskapets värden för att kunna bevara det unika landskapet. Områdesbestämmelser är bindande för bygglovsprövningen men ger ingen byggrätt som en detaljplan gör. I Ystads kommun finns områdesbestämmelser Hagestads mosse och Sandskogen. Dessa visas om gulmarkerade områden i karttjänsten som finns länkad på denna sida.

Områdesbestämmelser för ett område Söder om Österlenvägen med bl a Hammar, Ingelstorp och Peppinge antogs av Kommunfullmäktige 2018-05-17 men har ännu inte vunnit laga kraft. Handlingarna i det ärendet kan nås via den här länken.

 

 

Publicerad 2019-03-21, Uppdaterad 2019-04-02