Bollen

Uppförd i samband med den stora Fritidsutställningen 1936

Bollen ligger på Jennygatan 6 i Ystad och är en av sex stycken sporthallar i Ystad tätort. 

Bollen är kommunens enda sporthall med parkettgolv och hallen har måtten 36x18 meter. Hallens läktare rymmer cirka 700 personer vilket enbart Ystad Arenas evenemangshall kan matcha i kommunen. 

I Bollen är basket den vanligaste idrotten men hallen är även anpassad för bland annat handboll, fotboll, innebandy och badminton. 

I mån av tid är Bollen tillgänglig att hyra för privatpersoner och företag. Bollen lämpar sig i första hand för idrott men har även använts för olika mässor där golvet har täcks med mattor. 

Fakta

Här hittar du all information om anläggningen


Faciliteter och utrustning

Bollen är en sporthall med parkettgolv med måtten 36x18 meter. 

I Bollen finns linjering för de flesta idrotter som normalt utövas i en sporthall. Bland annat finns linjering för basket, handboll, fotboll, innebandy, volleyboll samt 4 banor för badminton. Det finns även linjering och mål för två planer minibasket samt minihandboll. 

I hallen finns två stycken omklädningsrum med duschar och toaletter samt två stycken fristående toaletter. 

Priser

Samtliga priser är per timme

Föreningspris ungdom: 45 kronor
Föreningspris senior: 50 kronor
Match/sammandrag ungdom: 70 kronor
Match senior: 185 kronor
Medborgare och företag från Ystads kommun: 250 kronor
Övriga kunder: 400 kronor

Större evenemang enligt offert.

Samtliga taxor, antagna av Kommunfullmäktige 2019-06-13 §128

Hyresregler

Kultur o Utbildning i Ystads kommun, här nedan kallad kommunen, upplåter härmed lokal/lokaler enligt separat avtal.

 

1.       Lokalen/lokalerna får endast utnyttjas av hyresgästen för det ändamål, på de tider och enligt de villkor som anges i avtalet. Hyresgästen har rätt att använda eventuella omklädningsrum 30 minuter innan samt 30 minuter efter bokningen.

 

2.       Hyresgästen måste vara myndig (18 år) och är skyldig att rätta sig efter de anvisningar som lämnas av ansvarig personal.

 

3.       Hyresgästen ansvarar för att tillfredställande ordning och vakthållning upprätthålls. Kommunen äger rätt att på hyresgästens bekostnad tillkalla ytterligare personal eller vaktbolag om hyresgästen inte kan upprätthålla ordningen.

 

4.       Hyresgästen skall rätta sig efter gällande ordningsföreskrifter samt anvisningar som lämnas av tjänstgörande personal eller motsvarande. Lokaler och inventarier ska nyttjas med varsamhet och omtanke under hyresgästens personliga överinseende och på dennes ansvar. Hyresgästen är ersättningsskyldig för eventuella uppkomna skador (pga. uppsåt eller vårdslöshet) såväl inom- som utomhus. Uppstår skada skall denna anmälas till tjänstgörande personal samma dag eller så fort den upptäckts.

 

5.       Lokaler/anläggningar uthyres i befintligt skick. Det ankommer på hyresgästen att slutligen bedöma och själv ta ansvar för att lokaler/anläggningar lämpar sig för den verksamhet uthyrningen avser.

 

6.       Kommunen äger rätt att när som helst under uthyrningstiden inspektera lokalen/anläggningen och dess verksamhet.

 

7.       Lokalupplåtelsen förutsätter att hyresgästen utför grovstädning. Egna sopor tas om hand av hyresgästen. Om hyresgästen förorsakar extra städning av förhyrd lokal, debiteras den faktiska kostnaden.

 

8.       Nödvändiga försäkringar och tillstånd skall sökas och bekostas av hyresgästen. Dessa skall uppvisas för kommunen före evenemangets genomförande.

 

9.       Det är förbjudet att sälja och konsumera produkter som innehåller trädnötter, mandel och sesamfrö.

 

10.    Rökning är ej tillåten inom anläggningens område.

 

11.    Alkoholförtäring i de kommunala anläggningar/lokaler där kommunen administrerar uthyrningen är icke tillåten.

 

12.    Kommunen ansvarar inte för inom anläggningen förkomna pengar, värdesaker, kläder eller annan personlig utrustning.

 

13.    Reklam får ej äga rum inom anläggningen utan kommunens medgivande.

 

14.    Nyttjanderätten till lokalen får inte utan kommunens godkännande överlåtas på annan eller sökas i annans namn.

 

15.    Bokad tid anses vara bindande såvida inte avbokning gjorts senast 7 arbetsdagar för bokad tid. Vid arrangemang gäller 14 dagar före bokad tid.

 

16.    Utkvitterad nyckel/tagg ska återlämnas till kommunen senast på aviserat datum. För ej återlämnad nyckel/tagg debiteras hyresgästen en avgift på 500 kronor.

 

17.    En av hyresgästen utsedd, ansvarig ledare ska alltid finnas på plats under hyrestiden. Ledare ska vara först i lokalen/anläggningen och lämna den sist. Hyresgästen ska medtaga egen mobiltelefon i händelse av olycksfall. Ledare ansvarar för att vid upplåtelsens slut återställa material, redskap och dylikt till anvisad plats (vikvägg upphissad, sarg bortplockad osv). Vattenkranar ska stängas av och samtliga fönster och dörrar vara stängda och låsta. Dessutom ska ansvarig ledare se till att grovstädning sker av använda utrymmen.

 

18.    Det är förbjudet att i omklädningsrum, korridor, trappor etc. kasta eller studsa bollar, att i duschrum medföra glasföremål, att i lokalerna uppsätta reklamskyltar och liknande utan kommunens medgivande samt att i lokalerna använda skor som efterlämnar märken. I inomhushallar får endast inomhusfotbollar användas.

 

19.    Gräsytor, banor och gymnastikgolv som används för träning, match eller dylikt får inte beträdas av andra än utövare samt funktionärer.

 

20.    Förändring kan ske under kontraktstid genom beslut av ansvarig nämnd.

 

21.    Fakturering för uthyrningen sker i efterhand.

 

22.    Hyresgästen ska till fullo betala sina skulder för tidigare hyrestillfällen innan lokaler/anläggningar får tas i bruk. Vid utebliven betalning skickas påminnelse enligt kommunens policy, var vid lagstadgad påminnelseavgift debiteras. Dessutom kan hyresgästen stängas av från kommunala anläggningar.

 

23.    Brandskyddsrutiner:

·         Det åligger hyresgästen att själv informera sig om utrymningsvägar, släckutrustning samt att dörrar till brandcellsgränser inte står öppna.

·         Vid brand ansvarar hyresgästen för säkerheten och att lokalen utryms.

·         Kontrollera att utrymningsvägarna är fria.

·         Om hyresgästen upptäcker brister i till exempel brandskyddet eller avsaknad av utrymningsskyltar ska detta anmälas till kommunen.

·         Det ankommer vidare på hyresgästen att se till att det i lokalen/anläggningen inte vistas fler personer än vad som är tillåtet.

 

24.    Bryter hyresgästen mot gällande ordningsföreskrifter eller vad som sägs i detta avtal, äger kommunen rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.

 

25.    Vid force majeure eller annan omständighet som kommunen ej råder över, har kommunen rätt att frånträda detta avtal utan anspråk från hyresgästen på ekonomisk ersättning.

 

26.    Ystads kommun hyr inte ut till någon förening, enskild osv, om uthyrningen kan befaras medföra störning av ordning eller innebära förekomst av olaglig verksamhet. Sakliga skäl som kan förhindra uthyrning kan vara: - att kommunen befarar brottslig verksamhet, t ex hets mot folkgrupp, - att kommunen befarar störning av ordningen kring uthyrningen ifråga, t ex demonstration eller fylleri, - att felaktiga eller ofullständiga uppgifter lämnas.

Bokning, betalning och nycklar/tagg

Via https://fri.ystad.se/bokning/ kan man skicka in en bokningsförfrågan samt se vilka tider som hallen är tillgänglig. Det går också bra att skicka ett mail till bokafritid@ystad.se 

Fakturering sker månadsvis i efterhand via pappersfaktura till adressen som du har uppgivit. 

Tagg till hallen hämtas på Piparegränd 3 i Ystad. Generellt hämtas taggen samma vecka som bokningen är, skicka ett mail till bokafritid@ystad.se för att hitta en tid när du kan hämta taggen. 

Hyresregler
 1. Kultur o Utbildning i Ystads kommun, här nedan kallad kommunen, upplåter härmed lokal/lokaler enligt separat avtal.
 2. Lokalen/lokalerna får endast utnyttjas av hyresgästen för det ändamål, på de tider och enligt de villkor som anges i avtalet. Hyresgästen har rätt att använda eventuella omklädningsrum 30 minuter innan samt 30 minuter efter bokningen.
 3. Hyresgästen måste vara myndig (18 år) och är skyldig att rätta sig efter de anvisningar som lämnas av ansvarig personal.
 4. Hyresgästen ansvarar för att tillfredställande ordning och vakthållning upprätthålls. Kommunen äger rätt att på hyresgästens bekostnad tillkalla ytterligare personal eller vaktbolag om hyresgästen inte kan upprätthålla ordningen.
 5. Hyresgästen skall rätta sig efter gällande ordningsföreskrifter samt anvisningar som lämnas av tjänstgörande personal eller motsvarande. Lokaler och inventarier ska nyttjas med varsamhet och omtanke under hyresgästens personliga överinseende och på dennes ansvar. Hyresgästen är ersättningsskyldig för eventuella uppkomna skador (pga. uppsåt eller vårdslöshet) såväl inom- som utomhus. Uppstår skada skall denna anmälas till tjänstgörande personal samma dag eller så fort den upptäckts.
 6. Lokaler/anläggningar uthyres i befintligt skick. Det ankommer på hyresgästen att slutligen bedöma och själv ta ansvar för att lokaler/anläggningar lämpar sig för den verksamhet uthyrningen avser.
 7. Kommunen äger rätt att när som helst under uthyrningstiden inspektera lokalen/anläggningen och dess verksamhet.
 8. Lokalupplåtelsen förutsätter att hyresgästen utför grovstädning. Egna sopor tas om hand av hyresgästen. Om hyresgästen förorsakar extra städning av förhyrd lokal, debiteras den faktiska kostnaden.
 9. Nödvändiga försäkringar och tillstånd skall sökas och bekostas av hyresgästen. Dessa skall uppvisas för kommunen före evenemangets genomförande.
 10. Det är förbjudet att sälja och konsumera produkter som innehåller trädnötter, mandel och sesamfrö.
 11. Rökning är ej tillåten inom anläggningens område.
 12. Alkoholförtäring i de kommunala anläggningar/lokaler där kommunen administrerar uthyrningen är icke tillåten.
 13. Kommunen ansvarar inte för inom anläggningen förkomna pengar, värdesaker, kläder eller annan personlig utrustning.
 14. Reklam får ej äga rum inom anläggningen utan kommunens medgivande.
 15. Nyttjanderätten till lokalen får inte utan kommunens godkännande överlåtas på annan eller sökas i annans namn.
 16. Bokad tid anses vara bindande såvida inte avbokning gjorts senast 7 arbetsdagar för bokad tid. Vid arrangemang gäller 14 dagar före bokad tid.
 17. Utkvitterad nyckel/tagg ska återlämnas till kommunen senast på aviserat datum. För ej återlämnad nyckel/tagg debiteras hyresgästen en avgift på 500 kronor.
 18. En av hyresgästen utsedd, ansvarig ledare ska alltid finnas på plats under hyrestiden. Ledare ska vara först i lokalen/anläggningen och lämna den sist. Hyresgästen ska medtaga egen mobiltelefon i händelse av olycksfall. Ledare ansvarar för att vid upplåtelsens slut återställa material, redskap och dylikt till anvisad plats (vikvägg upphissad, sarg bortplockad osv). Vattenkranar ska stängas av och samtliga fönster och dörrar vara stängda och låsta. Dessutom ska ansvarig ledare se till att grovstädning sker av använda utrymmen.
 19. Det är förbjudet att i omklädningsrum, korridor, trappor etc. kasta eller studsa bollar, att i duschrum medföra glasföremål, att i lokalerna uppsätta reklamskyltar och liknande utan kommunens medgivande samt att i lokalerna använda skor som efterlämnar märken. I inomhushallar får endast inomhusfotbollar användas.
 20. Gräsytor, banor och gymnastikgolv som används för träning, match eller dylikt får inte beträdas av andra än utövare samt funktionärer.
 21. Förändring kan ske under kontraktstid genom beslut av ansvarig nämnd.
 22. Fakturering för uthyrningen sker i efterhand.
 23. Hyresgästen ska till fullo betala sina skulder för tidigare hyrestillfällen innan lokaler/anläggningar får tas i bruk. Vid utebliven betalning skickas påminnelse enligt kommunens policy, var vid lagstadgad påminnelseavgift debiteras. Dessutom kan hyresgästen stängas av från kommunala anläggningar.
 24. Brandskyddsrutiner:
  · Det åligger hyresgästen att själv informera sig om utrymningsvägar, släckutrustning samt att dörrar till brandcellsgränser inte står öppna.
  · Vid brand ansvarar hyresgästen för säkerheten och att lokalen utryms.
  · Kontrollera att utrymningsvägarna är fria.
  · Om hyresgästen upptäcker brister i till exempel brandskyddet eller avsaknad av utrymningsskyltar ska detta anmälas till kommunen.
  · Det ankommer vidare på hyresgästen att se till att det i lokalen/anläggningen inte vistas fler personer än vad som är tillåtet.
 25. Bryter hyresgästen mot gällande ordningsföreskrifter eller vad som sägs i detta avtal, äger kommunen rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.
 26. Vid force majeure eller annan omständighet som kommunen ej råder över, har kommunen rätt att frånträda detta avtal utan anspråk från hyresgästen på ekonomisk ersättning.
 27. Ystads kommun hyr inte ut till någon förening, enskild osv, om uthyrningen kan befaras medföra störning av ordning eller innebära förekomst av olaglig verksamhet. Sakliga skäl som kan förhindra uthyrning kan vara: - att kommunen befarar brottslig verksamhet, t ex hets mot folkgrupp, - att kommunen befarar störning av ordningen kring uthyrningen ifråga, t ex demonstration eller fylleri, - att felaktiga eller ofullständiga uppgifter lämnas.
Publicerad 2020-01-28, Uppdaterad 2020-02-14