5255548-swimming-man.jpg

Årlig uppräkning och översyn av fritidsavdelningens taxor

Från den 1 januari 2023 justerar vi fritidsavdelningens taxor och avgifter i samband med en årlig översyn och indexuppräkning.

 

De taxor som berörs är entréavgifterna på Ystad Arena Bad och Nybrostrandsbadet, kursavgifterna på Kulturskolan samt hyresavgifterna för idrottshallar, idrottslokaler och skolmatsalar.
 

Politiska beslut

Kommunala taxor och avgifter inom fritidsavdelningens verksamheter beslutas av kommunfullmäktige. Barn- och utbildningsnämnden ska sedan tillämpa taxorna enligt beslut och med de belopp som fastställts av fullmäktige.
 
Fritidsavdelningen gjorde för ett antal år sedan en större inventering av sina samtliga taxor. Då togs ett politiskt beslut på att det skulle göras en årlig översyn av taxorna, samt att de årligen skulle indexuppräknas. 
 

Årlig översyn

Vid en årlig översyn gör fritidsavdelningen en omvärldsbevakning inför kommande år samt en manuell bedömning av taxe- och avgiftsnivåerna. I bedömningen har man specifika målgrupper i åtanke, vilka kan behöva extra stöd eller stimulans kommande år. Fokus ligger bland annat på föreningsliv för barn och unga. Översynen innebär att vissa taxor bibehålls, några höjs och andra sänks.
 

Taxeuppräkning

Vid en taxeuppräkning justeras samtliga taxor enligt konsumentindex. Fördelarna med att använda indexjustering av kommunala taxor är dels att de ska följa den generella prisutvecklingen i samhället samt kommunens kostnader för att tillhandahålla tjänsten, och dels skapa ett system med mindre administration i verksamheterna.
 
De senaste åren har taxeuppräkningen inneburit knappt märkbara prishöjningar. I år har konsumentindex dock höjts med hela 9,6%, bland annat på grund av inflationen. Därmed höjs också taxorna och avgifterna på motsvarande sätt. Eftersom det innebär en större prishöjning än vanligt vill vi informera om detta.

Publicerad 2022-12-12