Minoriteters rättigheter

Information om nationella minoriteters rättigheter i Sverige

Samisk familj. Bild: mostphotos.com Nationella minoriteter

Det finns idag fem erkända nationella minoriteter i Sverige. Dessa är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Gemensamt för dessa minoritetsgrupper är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet.

De nationella minoriteternas språk och kultur är en del av vårt gemensamma svenska kulturarv.  Regeringens arbete med att stärka skyddet av de nationella minoriteterna är en del av Sveriges arbete med att värna om de mänskliga rättigheterna. Därför är det även kommunernas arbete att föra en minoritetspolitik.

 

Ny lagstiftning om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Den 1 januari 2010 infördes en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724). Den ersatte tidigare minoritetsspråklagar.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska skydda Sveriges nationella minoriteter, stärka deras möjligheter och rättigheter till inflytande och främja minoritetsspråken samiska, meänkieli, finska, jiddisch och romani chib.

Den nya lagen medför även en skyldighet för kommunen att informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter. Ett särskilt ansvar läggs på att skydda och främja minoritetsspråken och möjligheten för minoriteterna att behålla och utveckla sin kultur. 

Integrations- och jämställdhetsdepartementet har tagit fram faktablad om den nya lagen och vad den innebär på de olika minoritetsspråken.

 

Lagen på olika språk

Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk på svenska

Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk på jiddisch

Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk på romani kale

Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk på romani arli

Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk på romani kelderash

Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk på sydsamiska

Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk på nordsamiska

Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk på lulesamiska

Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk på meänkieli

Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk på finska

 

 

 

Publicerad 2019-05-21