handsprit.jpg

Åtgärder inom Hälsa, Vård och Omsorg med anledning av coronapandemin

Inom avdelningen Hälsa, Vård och Omsorg (HVO) på förvaltningen Social Omsorg finns tydliga rutiner för hur man hanterar personer som är eller misstänks vara sjuka. Här redovisar avdelningen sina rutiner.

Om en person på ett särskilt boende, gruppbostad LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) eller inom hemtjänst och hemsjukvård misstänks ha covid-19, testas personen efter läkarbedömning av kommunens sjuksköterskor eller av personal från Region Skåne.

Vid misstanke om eller konstaterad smitta, vårdas denna person isolerad i sitt boende. I de fall där det finns misstänkt eller konstaterad smitta använder medarbetarna den skyddsutrustning som är rekommenderad av Vårdhygien Skåne.

Medarbetare inom Hälsa, Vård och Omsorg följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten samt Smittskydd och Vårdhygien Skåne tagit fram.

Besöksförbud
På kommunens särskilda boenden och gruppbostäder enligt LSS råder besöksförbud – även för anhöriga. Förbudet gäller tills vidare.

Provtagning
Provtagning genomförs vid symtom på misstänkt covid-19. Provtagningen sker både på personer med vård- och omsorgsinsatser och på personal inom Vård och Omsorg. Syftet med provtagningen är att kunna vidta åtgärder för att begränsa smittspridning.

Medarbetare som är sjuka, även de som har mycket lindriga symptom, uppmanas att stanna hemma tills provtagning genomförts och provsvar erhållits.  

 

Basal hygien och skyddsutrustning 
Medarbetare som arbetar inom vård och omsorg följer basala hygienrutiner för att förebygga smitta. Om det finns en misstänkt eller konstaterad smitta hos den person som tar emot hjälp från hemtjänst och hemsjukvård, bor på särskilt boende eller gruppbostad enligt LSS ska medarbetarna använda skydd vid situationer där man befinner sig inom host- och nysavstånd.

Den skyddsutrustning som används är skyddsförkläde, munskydd, visir eller skyddsglasögon och skyddshandskar. Munskydd kombinerat med visir eller skyddsglasögon är en del av en skyddsutrustning och används av medarbetare om den som tar emot hjälp har känd smitta eller vid misstanke om smitta och de insatser som utförs är inom host- och nysavstånd till exempel vid hjälp med personlig hygien eller förflyttning.

Om en medarbetare befinner sig i ett hem med en brukare/patient med smitta eller misstänkt smitta och inte är inom host- och nysavstånd behövs ingen skyddsutrustning mer än att följa basala hygienrutiner. Man kan till exempel då laga mat eller städa utan skyddsutrustning förutsatt att brukaren/patienten inte befinner sig inom host- och nysavstånd. 

I den basala hygienen ingår också att desinfektera händerna före och efter varje vård- och omsorgsbesök samt före och efter varje vårdinsats.

Publicerad 2020-06-04