Byggstart för Regementsgatan

Ombyggnaden av Regementsgatan startar runt årsskiftet och ska vara färdig sommaren 2019. Målet är att skapa en stadsmiljö där det är trevligt och säkert att vara, gå och cykla. Nya cykelbanor, bredare trottoarer och fickor för parkering samt nya busshållplatser är några av åtgärderna som kommer att bidra till säkrare och mer tillgänglig gata.

Skiss mot Regementet

 

Utformning

I utformningen har gående och cyklister prioriterats utifrån kommunens övergripande mål. I alla val från växtlighet till material har man så långt det går hållbarhet och miljön i åtanke. Målet är också att gatan upplevs som spännande och trevlig att röra sig längs med.

Gatan kommer att ha gångbanor närmast husfasaderna och en cykelbana ska gå längs södra sidan. Körbanan kommer att kantas av träd och mellan träden  blir det parkeringsplatser. Det kommer även att vara plats för soffor, cykelställ och busshållplatser. Åt öster mot Regementsområdet blir det gräsytor under träden och däremellan kommer det att finns infarter och parkeringsplatser.

Tillgänglighet under byggtiden

Som mest kommer en tredjedel av gatan att beröras av byggnationer. Arbete med vatten och avlopp och själva gatan pågår etappvis och då kommer vägbanan att vara avstängd. Gångbanorna kommer att vara öppna på båda sidor och entréer kommer att bli tillgängliga under hela byggtiden.

Parkering

Under de olika etapperna är parkeringsplatserna avstängda. På etapper där arbetet inte påbörjats eller är färdigt är parkeringsplatserna öppna för parkering på båda sidor. Här kan du se en karta över parkeringsmöjligheterna i närheten av Regementsgatan.

Ändrad färdväg för buss

Idag stannar stadsbuss nr 2 på Regementsgatan. Under hela byggtiden kommer den här linjen att ledas om. Läs mer här om tillfällig färdväg.

Vibrationer och besiktningar  

Under arbetet kommer djupa schakt att grävas för omläggningen av spill- och dagvatten. När man lägger tillbaks alla jordmassor och packar marken för att kunna lägga asfalt och plattor kommer vibrationer att uppstå. Därför kommer besiktningar av omkringliggande hus att göras före byggstarten. Under byggnationen kommer du som bor utmed gatan att uppleva vibrationer från arbetet. Arbetet får pågå mellan kl 7 och 18 på vardagar. 

Information om projektet finns även på www.ystad.se/regementsgatan.

 

Publicerad 2017-11-14