Grävarbeten i Kåseberga

Med start tisdagen den 19 februari 2019 kommer vi att ta bort jordmassor som olovligt har dumpats i dammen. Vi gör detta för att återställa lökgrodans livsmiljö.


Lökgrodan är sällsynt och har ett särskilt skydd enligt artskyddsförordningen. Vi ska återskapa en liten vattenspegel men denna kommer inte att hänga samman med västra delen av dammen eftersom det där finns fisk som kan äta upp grodrom och grodyngel.

Det är vår förhoppning att allmänheten har överseende med den olägenhet som detta arbete tillfälligt kan innebära, med begränsad framkomlighet på Kosackstigen.

Lökgroda

Mer bakgrundsinformation: Kommunen tar bort jordmassor som någon olovligt har lagt i östra delen av dammen och därigenom förstört livsmiljön för lökgrodan.

Lökgrodan är sällsynt och hotad och en art som är skyddad enligt artskyddsförordningen. Artskyddsförordningen anger att det är förbjudet att förstöra platser där den fortplantar sig eller vilar.

Det är även förbjudet att störa parningen eller skada eller döda rom, yngel eller vuxna individer.

Länsstyrelsen har tillsynsansvaret för efterlevnaden av artskyddsförordningen.

Någon har uppmärksammat utfyllnaden och anmält den till Länsstyrelsen som har förelagt kommunen vid vite (hot om böter) att återställa dammen eftersom kommunen är markägare och ingen annan ansvarig för utfyllnaden har kunnat hittas.

Dessutom har Länsstyrelsen angett ett antal villkor för arbetet, bland annat hur stor vattenyta som ska skapas och hur djupt vattnet ska vara. Enligt föreläggandet ska arbetena vara utförda senast den 2 mars 2019 (10 månader från beslutsdatum plus 3 veckor för att vinna laga kraft).


Info från Artdatabanken:
Lökgrodan lever, med undantag av lekperioden, uteslutande på land och har för vana att gräva ned sig under dagen. Den är nattaktiv och knuten till sandiga marker. Arten leker i många typer av vatten; ett viktigt krav är dock att lekvattnen håller vatten tillräckligt länge för den långa larvutvecklingen, vilken tar cirka fyra månader. Andra viktiga egenskaper hos lekvattnet är att rovfisk saknas, det finns vattenväxter och att det inte är kraftigt beskuggat.

Lökgrodan förekommer i Sverige endast i södra och sydvästra Skåne, där de nordligaste lokalerna ligger sydost om Landskrona. Sjöbo-, Ystad- och Tomelilla kommuner hyser drygt 80 % av artens lekvatten och spelande hanar. Det begränsade utbredningsområdet beror främst på att lökgrodan är bunden till sandiga eller lättare jordar och undviker skogstrakter.

 

 

Publicerad 2019-02-18, Uppdaterad 2019-02-27