Medborgardialog om Stortorget

Stortorget i Ystad är en viktig mötesplats för både Ystadsbor och besökare. Platsen är också ett riksintresse med nationellt viktiga värden och kvaliteter. Det är nu tid att ta fram ett planprogram och en ny detaljplan för området och i september genomförs dialoger med så många intressenter som möjligt för att fånga upp synpunkter.


Arbetet med att ta fram en plan för Stortorget sker i form av ett så kallat utökat förfarande. Först tas ett särskilt planprogram fram som innehåller utgångspunkter och mål och som tydliggör förhållanden och olika förslag. Därefter tas en detaljplan fram som också ska samrådas med allmänheten. 

- Resultatet från den tidiga dialogen tar vi med oss i arbetet med att sammanställa ett planprogram som enligt tidplanen ställs ut för samråd i januari 2020. Arbetet med detaljplanen pågår sedan under 2020 och även den kommer att samrådas så att invånare kan lämna sina synpunkter, säger Malin Blomberg Hading, planarkitekt på Ystads kommun.

Dialog om Stortorget på Stortorget

Inför planprogrammet genomförs tidiga dialoger med invånare, näringsliv och flera andra parter. Den 4-5 september kl 11-18 samt lördag 7 september kl 11-14 finns medarbetare från kommunen på plats på Stortorget för att samla in synpunkter från allmänheten.

Invånare är även välkomna att tycka till via den digitala enkäten på www.ystad.se/stortorget. Enkäten är öppen från den 2 september och månaden ut.

Målet är att skapa en attraktiv, tillgänglig och trygg torgmiljö som kan fungera som en mötesplats året om. Planen ska främja torghandel, folkliv och uteserveringar.

Planen ska reglera användning, utformning och bevarande av Gamla rådhuset så att rådhuset fungerar som en samlings- och mötespunkt för medborgare och besökare, och så att byggnadens särskilda värden skyddas.

Den nya detaljplanen kommer att antas tidigast 2021.

Flygbild Stortorget

Publicerad 2019-08-29, Uppdaterad 2019-09-18

Kontakt

Har du frågor är du välkommen att kontakta planarkitekt Malin Blomberg Hading.