Solel_solpaneler_72 dpi.jpg

Gratis rådgivning om solel för villor och lantbruk

Under åren 2018 och 2019 gör energi- och klimatrådgivaren en insats för att öka kunskapen hos framför allt villaägare på landsbygden och lantbruksföretag om solel.

Eva Hansson är Energi- och klimatrådgivare i Ystad och Tomelilla. Hon erbjuder gratis och opartisk rådgivning i energifrågor till företag, föreningar och privatpersoner.  Genom insatsprojektet arbetar hon just nu extra mycket med just solel.

– Det finns flera olika skäl till att detta är extra aktuellt just nu, säger Eva. Ett av dem är förstås det statliga investeringsstödet som just nu ligger på 30 procent. Där finns en pott som man kan söka pengar ur och bidraget delas ut så länge pengarna räcker.

Riksdagen sa nyligen ja till regeringens förslag om några ändringar i plan- och bygglagen. Beslutet innebär att det inte längre kommer att behövas bygglov för att montera solcellspaneler eller solfångare på en byggnad som ligger inom ett detaljplanerat område. Solcellspanelerna eller solfångarna måste följa byggnadens form och åtgärderna måste också följa den gällande detaljplanen. Men även fortsättningsvis krävs bygglov för solenergianläggningar på byggnader eller inom områden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Bygglov krävs även för sådana åtgärder inom och i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

Som första informationsinsats i projektet har Eva kontaktat alla byalagen och erbjudit sig att komma ut och berätta om möjligheterna med solel.

Många tror att det bara är tak som sluttar mot söder som är lämpliga för solpaneler, men Eva säger att det inte alls är så. De flesta tak fungerar bra, även om verkningsgraden kan vara lite sämre om lutningen är mindre optimal eller vädersträcket är mer åt öst-väst än söder.

Å andra sidan kan elproduktionen då bättre sammanfalla med den tid då man behöver el. Däremot bör man undvika att sätta paneler som är i skugga delar av dagen. Det är dessutom en fördel för monteringen av panelerna om taket är en någorlunda ren och plan yta.

– Men egentligen finns det inga större begränsningar. De flesta kan sätta upp paneler. Nu har till och med kungen satt upp paneler på slottet! Det tog lite längre tid eftersom det är en kulturbyggnad. Det är ingen självklarhet att få sätta upp paneler på en sådan, säger Eva.

Mest fördelaktigt är det att bygga en solcellsanläggning som motsvarar den egna årsförbrukningen. Producerar man mer el än man förbrukar träder andra regler in och de ekonomiska villkoren blir sämre. Däremot behöver inte produktionen över tid följa förbrukningen, utan det handlar om ett årssnitt. När man producerar mer än man förbrukar säljs elen över samma nät som man kan köpa el ifrån när den egna produktionen inte räcker till.

Läs mer om energi- och klimatrådgivning på Ystads kommuns webbplats.

Publicerad 2018-06-21