Vattenskyddsområden förnyas vid kommunens tre grundvattentäkter

För att tillgången till bra vatten ska stärkas på lång sikt måste Ystads kommuns vattentäkter skyddas. Det görs genom att inrätta skyddsområden runt täkterna och nu finns ett förslag färdigt för politiker och länsstyrelsen att ta ställning till. Berörda markägare och boende har fått tycka till i processen.

Ystads kommun producerar dricksvatten till över 25 000 invånare. Vattnet pumpas upp från tre grundvattentäkter i Nedraby, Glemmingebro och St Herrestad. Vattenskyddsområdena som finns idag fastställdes under 1970-80-talen. Den svenska lagstiftningen förändrats sedan dess och miljöbalken har tillkommit. Vattenmyndigheten har även tagit fram ett åtgärdsprogram för att säkerställa god vattenkvalitet och det finns även krav på att vattenskyddsområden som inrättades före miljöbalkens inrättande måste ses över.

Under 2018 har Ystads kommun har arbetat med att ta fram förslag på nya vattenskyddsområden och vattenskyddsföreskrifter. En del i arbetet har involverat markägare som bor eller verkar inom aktuella områden bland annat genom informationsträffar och dialoger.

Processingenjör Pernilla Jägerfall på Ystads kommun tycker det är viktigt att poängtera att vi måste säkerställa den höga vattenkvaliteten på lång sikt:

- Utgångspunkten är att behålla vår goda vattenkvalitet och att se till att den inte blir sämre. Vi har bra vatten idag och det ska vi vara rädda om!

Berörda markägare blev inbjudna till informationsmöten tidigt i processen.

- De har sedan lämnat synpunkter som vi tagit hänsyn till i ett något reviderat förslag, förklarar Pernilla Jägerfall.

Ägare av mark där föreskrifterna har ”betydande” påverkan på pågående markanvändning har rätt till att få frågan om ersättning prövad enligt miljöbalken.

Ystads kommun har anlitat en värderingsman som har utrett vilka markägare som har rätt till ersättning.  Utredningen resulterade i att fyra fastighetsägare i Nedraby som erbjuds ett avtal om ersättning där ersättningens storlek grundas på värderingsmannens ersättningsutredning.

Väljer markägaren att inte acceptera detta kan denne istället välja att pröva frågan i mark- och miljödomstolen

Vad händer nu?

Ystads kommuns förslag ska behandlas politiskt och därefter skickas till länsstyrelsen för fastställande. Enligt tidplanen skickas ansökan in före årsskiftet. Handläggningstiden hos länsstyrelsen beror på hur många yttranden som kommer in och om en komplettering begärs in från kommunen.

Vad är ett vattenskyddsområde?

Ett vattenskyddsområde är ett geografiskt område runt en vattentäkt, från vilken kommunen tar vatten för dricksvattenförsörjning. Det är viktigt att skydda vattentäkten så att den inte förorenas och detta görs bland annat genom att avgränsa ett vattenskyddsområde. Inom områdets innersta zoner gäller därför vissa restriktioner, vattenskyddsföreskrifter.

En del i vattenskyddsarbetet innebär att inventera risker och studera geologin. Det är viktigt att veta till exempel hur genomsläpplig marken är, om det finns något lager med skyddande lera osv. Därefter tas förslag på utbredning och föreskrifter fram.

Vad betyder de olika zonerna?

Vattenskyddsområde är indelade i zoner för att man ska kunna agera i tid för att hindra att en förorening når vattentäkten. I den primära skyddszonen för Glemmingebro och Nedraby föreslås ett förbud mot yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel.

Utanför den primära zonen finns en sekundär zon som även den har föreskrifter för markanvändning, förbudet mot bekämpningsmedel gäller dock inte här.

Läs gärna mer om Ystads dricksvatten här.

Publicerad 2018-11-15, Uppdaterad 2019-02-05