Jatteloka_72dpi.jpg

Ystads kommun leder förstudie om invasiva främmande arter

Erik Rosenblad är nyanställd projektledare som genom en förstudie ska utreda hur kommunerna i sydöstra Skåne ska samarbeta för att effektivt kunna bekämpa och förebygga spridning av så kallade invasiva främmande arter.

De samarbetande kommunerna i projektet är Ystad, Tomelilla, Simrishamn och Sjöbo och förstudien finansieras genom medel från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling, via LEADER sydöstra Skåne.

Jätteloka, vresros och blåsvart björkstekel är exempel på arter i vår region som skapar stora problem. EU har pekat ut totalt 49 invasiva främmande arter som medlemsländerna är förpliktigade att vidta åtgärder mot. Dessa arter hotar den biologiska mångfalden och kan skada odlingsnäringen, infrastruktur och människors hälsa. Beräkningar visar att de kostnader som dessa arter orsakar uppgår till ca 12 miljarder euro per år.
 
– Genom en bra samordning mellan kommunerna kan vi förebygga och tidigt upptäcka spridning av dessa arter, och insatserna kan bli mer resurseffektiva. Vi står också bättre rustade inför tilltagande klimatförändringar och har en bättre chans att skydda ekosystemen, säger Erik Rosenblad. 

Sedan den 1 augusti i år finns det nya bestämmelser i miljöbalken som bland annat innebär att myndigheter ska kunna få tillgång till privat mark för att kunna bekämpa de främmande invasiva arterna. Sedan 2015 finns dessutom en EU-förordning som säger att dessa arter måste bekämpas. Under hösten kommer en svensk förordning som anger vilka svenska myndigheter som är ansvariga för bekämpningen av de 49 utpekade arterna.

Publicerad 2018-09-07