Rester av bekämpningsmedel i dricksvattnet

Efter utökade provtagningar i kommunens råvattentäkter har rester av bekämpningsmedel upptäckts, men kranvattnet kan användas som vanligt. 

 
Det vatten som ska bli dricksvatten hämtas från kommunens råvattentäkter. För att kunna upptäcka till exempel rester av bekämpningsmedel gör vi ständiga provtagningar på råvattnet. Rutinerna för de här provtagningarna utökas ofta, för att man ska kunna hitta fler typer av bekämpningsmedelsrester.  
 
Efter fynd av bekämpningsmedelsrester i grundvattnet i Danmark har Länsstyrelsen i Skåne utökat sina analyser som avser förekomster av bekämpningsmedel i Skånes grundvatten. Då har de hittat bekämpningsmedel även i vårt grundvatten.  
 
Till följd av detta har vi utökat vår provtagning och konstaterat att vi har resthalter av ett nyupptäckt bekämpningsmedel i vårt grundvatten. 

Halter över gränsvärdet, men ingen hälsorisk 

Resultaten av analyserna visar att halten Desfenylkloridazon ligger över Livsmedelsverkets gällande gränsvärde. Desfenylkloridazon är en produkt som uppstår när det numera förbjudna bekämpningsmedlet Kloridazon bryts ner. 
 
Livsmedelsverket har gjort en riskbedömning som visar att den uppmätta halten inte innebär någon hälsorisk för dig som vattenkonsument, varken på kort eller lång sikt. Därför bedömer vi att dricksvattnet kan användas som vanligt. 

Var kommer föroreningarna ifrån?

Kloridazon är förbjudet att använda i Sverige sedan november 2016. Innan dess användes det som skydd mot ogräs vid odling av sockerbetor. I närheten av Ystads råvattentäkter finns flera åkermarker. Det innebär att historiska föroreningar har tagit sig ner till grundvattnet.  
 
Kloridazon är ett bekämpningsmedel som tidigare inte analyserats. Därför har vi inte upptäckt det tidigare. 
 
Efter många år av besprutning med bekämpningsmedel är det troligt att vi även framöver kommer att hitta nya nedbrytningsprodukter i grundvattnet.

Vad händer nu? 

Kommunen arbetar ständigt med att utreda och följa upp resultat av vattenanalyser, i samråd med Ystad-Österlenregionens miljöförbund.  
 
Vi har nu tagit fram en åtgärdsplan för att på kort sikt minska halterna så att de hamnar under gränsvärdena. Vi har också startat en utredning om vilka åtgärder som krävs för vår verksamhet på lång sikt.

Fördjupad information om gränsvärdena 

Kvalitetskrav enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30):  
Rester av bekämpningsmedel har otjänlighetsgränsvärdena 0,10 µg/l (0,0001 mg/l) för enskild substans, och total halt på 0,50 µg/l (0,0005mg/l) ifall flera substanser förekommer i samma prov.  

För mer information: Bekämpningsmedel fördjupning (livsmedelsverket.se)  

Tabell Livsmedelsverkets gränsvärden för Kloridazon

Publicerad 2022-04-20