Backa barnet testas i pilot

Den 1 mars startar pilotverksamheten för Backa barnet i Ystad. Backa barnet är resultatet av ett nära samarbete mellan Ystads kommun, Region Skåne och Polismyndigheten med syfte att ge barn ett tidigt och samordnat stöd oavsett organisation.

behovskompassenPolisen, Region Skåne och Ystads kommun arbetar tillsammans för att ge varje barn bästa möjliga start i livet men också stöd och vägledning när barnet blir äldre.

I första pilotomgången som startar 1 mars ingår Backaskolan, Källan förskola, Individ- och familjeomsorgen, Barnmorskemottagningen, Barnhälsovården, Barn- och ungdomshabiliteringen, Första linjen, Barn- och ungdomspsykiatrin och polisen.

- Nu när modellen tar steget in i våra förskolor och skolor växlar vi upp på ett mycket avgörande sätt. Roller testas i fullt utförande. Insamling av erfarenheter och insikter kommer att växa. Vi odlar en kultur och bygger en atmosfär - från och med nu från en synligare skådeplats och med fler deltagare. Backa barnet kommer att förädlas och fördjupas i större sammanhang och på fler platser framöver. Det här är en utveckling som vi har väntat på och längtat efter, säger Dennis Hjelmström, skolchef Ystads kommun.

Team med samsyn

- Vi som team har samsyn, vi hjälps åt och går ut och in i varandras område på ett naturligt sätt. Vi upplever att det skapar trygghet för familjerna, och detta är ett arbetssätt som vi absolut vill fortsätta med, säger Linda Waldner, distriktssköterska barnavårdscentralen Ystad vårdcentral.

- Polisens tidiga insatser för barn skapar bra förutsättningar för ett liv utan kriminalitet och utanförskap – nu när vi gör det tillsammans med flera aktörer inom Backa Barnet då är vi slagkraftiga på riktigt, säger Mats Cronhag, lokalpolisområdeschef Ystad.

logo backa barnet- Vi ser en stor vinst i att barns psykiska hälsa tidigt uppmärksammas och att vi tillsammans hjälps åt att ge rätt stöd. På sikt kommer detta att minska lidandet hos barn och familjer, säger Jarkko Bäckwall, kurator Första linjen Ystad.

Viktigt med tidigt stöd

- Vi vet att tidigt stöd i livet hjälper mycket bättre än när det kommer sent. Därför vill vi gärna hitta de barn som behöver vår hjälp så tidigt som möjligt. Sedan bildar vi tillsammans ett stöttande nätverk och agerar gemensamt för barnets bästa, säger Mattias Gunnarsson, verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen i Ystads kommun.

www.backabarnet.se

Publicerad 2021-02-25