Nytt trygghetsskapande arbetssätt i sydöst

Kommunerna i sydöst har påbörjat ett gemensamt arbetssätt för att öka tryggheten i samhället. Målet är att få en bättre bild av var, när och hur brottslighet och otrygghet uppstår. För att lyckas ska flera olika verksamheter involveras, och i ett tidigare skede.

Det nya arbetssättet innebär att information om upplevd otrygghet samlas in varannan vecka från ett brett nätverk, bland annat olika kommunala verksamheter, skola, näringsliv, föreningsliv och polisen. Informationen lämnas in via en digital enkät, sammanställs och analyseras av trygghetssamordnarna och fältsekreterarna i kommunen tillsammans med Polisen.

- Samverkan för att förhindra brott och öka tryggheten i ett område är en viktig pusselbit i trygghets- och säkerhetsarbetet, men även i uppbyggnaden av vårt totalförsvar, säger Gabriella Westheim, säkerhets- och beredskapschef i sydöstra Skåne.

Målet är att kunna göra både snabba och långsiktiga insatser genom ett mer proaktivt arbete och med hjälp av bättre lägesbilder.

Niklas Månsson porträtt- Vi blir mer handlingskraftiga tack vare kortare kommunikationsvägar, men också tack vare engagemanget som vi hoppas kunna bygga upp i respektive verksamhet. Genom att hjälpas åt med att genomföra och kommunicera åtgärder, hoppas vi kunna skapa bättre förutsättningar för medborgare att känna sig trygga och kunna röra sig fritt oavsett tid och plats, säger Niklas Månsson, trygghetssamordnare i de sydöstra kommunerna. 

Förutom att deltagarna i nätverket som lämnat information, får löpande återkoppling med en sammanställning av analys och åtgärder, samlas man också kvartalsvis för att återkoppla och utvärdera.

 
Kommunerna föreslås få ett lagstadgat ansvar

I arbetet används den så kallade EST-metoden som står för effektiv samordning för trygghet.

Jörgen Nilsson, trygghetssamordnare- Det här en beprövad metod som redan idag används i ett femtiotal kommuner. Det kommer en ny lagstiftning där vi som kommun får mer och tydliggjort ansvar och genom att börja arbeta på det här sättet är vi väl förberedda när lagen träder i kraft, säger Jörgen Nilsson, säkerhetssamordnare på Ystads kommun.

Informationsinsamlingen riktas in på sådant som skapar otrygghet i en viss miljö. Det kan till exempel handla om skadegörelse, en samlingsplats för ungdomar eller ryktesspridning på sociala medier. Det är främst de offentliga miljöerna som är i fokus, men även halvoffentliga platser som trapphus och butiker kan inkluderas i arbetet.

Publicerad 2022-03-01, Uppdaterad 2022-03-03