Kartläggning av hur kommunen ökar sin förmåga att klara en kris

Hur påverkas ditt arbete om elen plötsligt försvinner? Hur ser vi till att verksamheten fungerar trots stora påfrestningar? En kartläggning har påbörjats som ska ge svar på hur vi bättre rustar oss inför en kris och hur vi minimerar skador på liv och hälsa.

Risk- och sårbarhetsanalys, RSA, handlar om att ta reda på vilka funktioner i kommunen som är mest sårbara som måste fungera oavsett vad som händer.

Gabriella Westheim_- Genom att veta vilka sårbarheter, beroenden och reservlösningar som finns så lägger man en grund för att bygga något ännu starkare. När man har den kunskapen kan man öva ett scenario t ex ett långvarigt elbortfall eller en cyberattack och lära sig ännu mer för att bygga in robusthet och skydd, säger Gabriella Westheim, säkerhets- och beredskapschef i sydöstra Skåne.

Hela Sverige stärker just nu sitt försvar och den utvecklingen måste kommunen följa. Men det är viktigt att först ta reda på vilken förmåga verksamheten har ett normalläge, vilket omfattas i den pågående risk- och sårbarhetsanalysen.

Kartläggningen genomförs inom ramen för säkerhets- och beredskapssamarbetet i sydöstra Skåne. Arbetet förkortas RSA som står för Risk-och sårbarhetsanalys enligt lagstiftning LEH 2006:544.

Särskilt samhällsviktig verksamhet först

Särskilt samhällsviktig verksamhet är först ut, det vill säga verksamhet som får stora konsekvenser på kort tid för liv, hälsa, miljö och samhällets funktionalitet. För kommunerna i sydöstra Skåne börjar arbetet med el, vatten och it.

- Vi har precis påbörjat och har inte låtit pandemin stoppa oss. De första workshoparna genomfördes över krypterad säker länk för att det planerade arbete inte skulle tappa fart.

Det är ett spännande och viktigt arbete som genomförs inom varje förvaltning och lär oss mycket om den generella förmågan vi har i dag. Arbetet genomförs under sekretess eftersom de uppgifter som metoden tar fram är mycket känsliga. Vi arbetar med sårbarheter i de mest samhällsviktiga verksamheterna, säger Gabriella.

Ansvaret ligger på verksamheten

I allt säkerhetsarbete är ansvarsprincipen central. Det innebär att den som ansvarar för verksamheten till vardags, gör det även under en påfrestning eller en kris. Säkerhets- och beredskapsorganisationen leder det lagstadgade arbetet och ansvarar för att analysera och rapportera resultatet till Länsstyrelsen, men kunskapen finns ute i verksamheterna.

- Har man inte koll på vilka sårbarheter man har i sitt uppdrag påverkar det inte bara den egna verksamheten utan hela kommunen. Av den anledningen behöver samtliga förvaltningar bolag och förbund säkra sin kontinuitet genom att bli medvetna och åtgärda risker som leder till sårbarheter, säger Gabriella.

Publicerad 2022-03-04