Nya mål för Ystads kommun

Kommunfullmäktige har tagit beslut om sju nya mål, som kommunen och bolagen ska arbeta efter under de närmsta fyra åren. 


Målen ska göra vägen till kommunens vision konkret, och visa vad kommunfullmäktige vill uppnå under mandatperioden. Målen strävar mot att skapa en gemensam riktning i hela kommunkoncernen, och utgår från områden där nämnder och styrelser gemensamt behöver kraftsamla för att åstadkomma förflyttning mot visionen.  

På bilden nedan ser du de tre målområdena med de sju nya, övergripande målen.

Vad händer nu? 

Efter sommaren påbörjar vi arbetet med att formulera mål för nämnderna, och den 14 september genomför vi workshopen Från ord till handling – Integrering av Agenda 2030 i kommunens målarbete. Workshopen ska ge stöd till förvaltningarna och nämnderna, så att de kan integrera FN:s globala mål i nämndsmålen och de aktiviteter de sedan planerar för att arbeta mot målen. 

Ystads kommunkoncerns övergripande mål 

  1. Ystads kommun har ett gott företagsklimat som ger förutsättningar för tillväxt och en hög grad av egen försörjning 
  2. Invånare, företag och besökare är nöjda med den service och kvalitet som kommunen levererar 
  3. I Ystads kommun får varje barn och ungdom bästa möjliga start i livet 
  4. Varje invånare med vård- och omsorgsbehov erbjuds trygg omsorg med hög kvalitet
  5. Ystads kommun har goda förutsättningar att växa hållbart samt en väl utbyggd infrastruktur 
  6. Ystads kommun är en trygg och attraktiv plats att bo, verka och vistas
  7. Ystads kommuns invånare har goda förutsättningar för en aktiv och meningsfull fritid 

Beslutet om att anta de nya målen togs av kommunfullmäktige den 15 juni 2023. 
  

Nya, övergripande mål för Ystads kommun

Publicerad 2023-06-16