Stora_Ostergatan.JPG

Ombyggnad av Stora Östergatan skjuts upp på grund av budgetbeslut

Kommunfullmäktige beslöt i sitt sammanträde den 17 november att inte avsätta pengar för projektering av gatans ombyggnad i budgeten för 2023.

Vatten- och avloppsledningar i dåligt skick

De hundra år gamla vatten- och avloppsledningarna som ligger under mark längs hela Stora Östergatan och i anslutande gränder är i dåligt skick och skulle behöva ersättas med ett nytt ledningssystem där dagvatten separeras från spillvatten. Även dricksvattenledningarna behöver bytas. I samband med att VA-ledningarna i gatan läggs om bör även gatans utseende ovan mark ses över.

Budgetbeslut

Kommunfullmäktige beslöt i sitt sammanträde den 17 november att inte avsätta pengar för projektering av gatans ombyggnad i budgeten för 2023. En projektering innebär att ta fram ritningar och handlingar för ett byggprojekt och därmed få ett detaljerat underlag på vad ombyggnaden kommer att kosta.

Vad händer nu?

Tidplanen för gatans ombyggnad blir därmed oviss; projekteringen skjuts upp och kan tidigast påbörjas 2024, vilket i sin tur innebär att en ombyggnad tidigast kan påbörjas 2025. Kommunen fortsätter sin pågående utredning av vatten- och avloppsledningarna för att ta reda på arbetets omfattning. Även det påbörjade arbetet med att ta fram ett gestaltningsprogram för gatans utseende ovan jord fortsätter.

Gatan är ett av stadens viktigaste stråk för medborgare, näringsidkare och besökare och den mysiga, småskaliga karaktär som finns idag ska bibehållas. Samverkan kommer att ske med olika grupper för att kunna förbättra tillgängligheten, flexibiliteten och öka attraktionskraften med hänsyn taget till regler och kulturarv.

Publicerad 2022-11-18