Regementsgatan 2018-2019

Ombyggnaden av Regementsgatan startade i januari 2018 och är nu färdig. Målet är att skapa en stadsmiljö där det är trevligt och säkert att vara, gå och cykla. Nya cykelbanor, bredare trottoarer och fickor för parkering samt nya busshållplatser är några av åtgärderna som kommer att bidra till säkrare och mer tillgänglig gata.

Regementsgatan har nu öppnat för genomfartstrafik. 

Under hösten och vintern 2019 kommer de sista lindarna att planteras och nästa sommar läggs det sista lagret med asfalt. Att man väntar beror på att underlaget måste sätta sig så att risken för sprickor blir mindre.

 

Bild från Sigma

Utformning

I utformningen har gående och cyklister prioriterats i enlighet kommunens våra övergripande mål. I alla val från växtlighet till materialval har man så långt det går hållbarhet och miljön i åtanke. Målet är också att gatan upplevs som spännande och trevlig att röra sig längs med.

Gatan kommer att ha gångbanor närmast husfasader och en cykelbana löper längs södra sidan. Körbanan kantas av träd och mellan träden anläggs parkeringsplatser. Här finns även plats för soffor, cykelställ och busshållplatser. Åt öster mot Regementsområdet blir det gräsytor under träden och däremellan finns infarter och parkeringsplatser.

Tillgänglighet under byggtiden

Som mest kommer en tredjedel av gatan att beröras av byggnationer. Arbete med VA och gata pågår etappvis och då kommer vägbanan att vara avstängd. Gångbanor kommer att vara öppna på båda sidor och entréer tillgängliga under hela byggtiden.

Parkering

Under de olika etapperna är parkeringsplatserna avstängda. På etapper där arbetet inte påbörjats eller är färdigt är parkeringsplatserna öppna för parkering på båda sidor. Kartan nedan visar tillgängliga parkeringar under byggtiden.

Klicka för att förstora

Parkeringsinformation Ystad - Läs mer här!

 

Ändrad färdväg för buss

Idag stannar stadsbuss nr 2 på Regementsgatan. Under hela byggtiden kommer den här linjen att ledas om. Se kartan för tillfällig dragning.

Klicka för att förstora

Vibrationer och besiktningar  

Under arbetet kommer djupa schakter att grävas för omläggningen av spill- och dagvatten. När man lägger tillbaks alla jordmassor och packar marken för att kunna lägga asfalt och plattor kommer vibrationer att uppstå. Därför kommer besiktningar av omkringliggande hus att göras före byggstarten. Under byggnationen kommer boende utmed gatan att uppleva vibrationer från arbetet. Arbetet får pågå mellan kl 7 och 18 på vardagar. 

Budget

Budgeten för gatuarbeten är 27 miljoner, inklusive utredning, projektering och byggherrekostnader.

Budgeten för VA-arbeten är ca 12 miljoner, inklusive utredning, projektering och byggherrekostnader.


 

Publicerad 2017-11-10, Uppdaterad 2019-06-26