Tillgänglighet, tidplan och va-arbete

Ombyggnaden kommer att delas upp i tre etapper:

Etapp 1 Blekegatan- Ågatan  maj/juni  2020  - jan/feb 2021                

Etapp 2 Ågatan – norr Industrigatan   sept 2020- feb 2021

Etapp 3 norra Industrigatan- Bruksgatan  feb 2021-  maj 2021

Etapp 4 Bruksgatan – Vassgatan  mars 2021 – aug 2021

Etapp 5 Regementsgatan – Munkgatan kan byggas under hela perioden        

Slitlagret /asfalt/ läggs under första delen 2022.

Arbete med vatten och avlopp och själva gatan kommer att pågår etappvis och då kommer vägbanan att vara avstängd. Gångbanorna kommer att vara öppna på båda sidor och entréer kommer att bli tillgängliga under hela byggtiden.

Parkering

Surbrunnsvägen är en reglerad som huvudled, där ingen parkering är tillåten, gatan kommer även efter ombyggnaden att vara reglerad som huvudled.

Ändrad färdväg för buss

Under hela ombyggnationen kommer bussarnas körväg och hållplatser påverkas.

Vibrationer och besiktningar

Under arbetet kommer djupa schakt att grävas för omläggningen av spill- och dagvatten. När man lägger tillbaks alla jordmassor och packar marken för att kunna lägga asfalt och plattor kommer vibrationer att uppstå. Därför kommer besiktningar av omkringliggande hus att göras före byggstarten. Under byggnationen kommer boende utmed gatan att uppleva vibrationer från arbetet. Arbetet får pågå mellan kl. 7 och 18 på vardagar.

Va-arbeten

Ombyggnaden av Surbrunnsvägen innebär även att befintligt va-kombisystem kommer att ersättas med nya separerade dag-/spillvattenledningar.

 

Publicerad 2019-12-09