Integration.jpg

Integration

De som kommer till Ystad ska så fort som möjligt känna sig delaktiga i samhället och känna att de är en del i vårt gemensamma samhällsbygge.

Integrationsfunktionen är en förvaltningsövergripande organisation som ska samordna och ge kompetensstöd till övrig organisation samt arbeta på kort och lång sikt för att hantera de möjligheter och utmaningar som migrationen ger oss.


Kompetensstöd och samordning
För att få ut största möjliga nytta av de insatser som görs är det viktigt att de i så stor utsträckning som möjligt samverkar. Med hjälp av omvärldsbevakning och ett stort nätverk kan vi ge värdefull återkoppling och i vissa fall avlasta övriga aktörer.

 
Kulturell medling
Vid myndighetsutövning och i kontakt med myndigheter använder man tolkar som möjliggör kommunikation mellan myndighetsperson och klient. God tolksed ger ramarna för tolken. Utöver tolkning finns det ett behov av medling, det vill säga att man utifrån en djupare kunskap om båda kulturer löser problem eller skapar insikter. Man kan se det som någon som agerar vägvisare och inte bara översätter mellan parterna. 


Inkludering
En avgörande sak för en fungerande integration är inkludering. Inkludering kräver att vi skapar kontaktytor, förmedlar kunskaper och insikter samt visar och skapar möjligheter. Vi har möjlighet att bidra med information, föreläsningar och praktisk hjälp när det behövs.


Mer information om Ystads kommuns integrationsarbete

Vill du veta mer om Ystads kommuns mottagningsarbete? På Social Omsorg finns en särskild enhet för nyanlända. Klicka här för att komma till sidan.

Publicerad 2016-11-30, Uppdaterad 2019-01-15

Kontakt

Peter Eriksson
Integrationsstrateg
0411-57 71 67
peter.eriksson@ystad.se


Samer Al Kabalan
Integrationssamordnare
070-895 87 15
mohamad.alkabalan@ystad.se


Heba Hasan
Integrationshandläggare
073-853 84 49
heba.hasan@ystad.se

Inbjudan till utbildning kring migrations och anpassning

Utbildningar för dig som kommer i kontakt med nyanlända och vill öka din förmåga att förstå och möta målgruppen

Mer information läser du här nedan

Bli en språkvän!

Genom att bli språkvän har du möjlighet att hjälpa en person med utländsk bakgrund att få en bra start i sitt nya hemland, samtidigt som du lär känna en ny kultur. Läs mer på www.sprakvanystad.se.

Språkvän i Ystad

Länsstyrelsens integrationsarbete

Länsstyrelsen Skåne driver och deltar i planering, organisering och genomförande av insatser för nyanlända. Detta sker på både nationell, regional och lokal nivå i samverkan med kommuner, statliga myndigheter, företag, organisationer och föreningar.
Mer information finns här

Länsstyrelsen Skåne