Ljuskällan - frågor och svar

Här hittar du mer information:


Hur ska ni få in byggmaterial?

Materialförsörjning kommer huvudsakligen att ske via Fridhemsgatan. I andra hand via Ljuskällans parkering och gång/cykel-vägen som går från Fridhemsgatan och fastighetsgränsen i öster.

Var går tomtgränsen?

Tomtgräns syns tydligast på nybyggnadskartan där ser ni också angränsande fastigheters byggnader.

Vilka träd ska fällas?

Vi fäller endast de som vi måste och princip bara inom det inhägnade arbetsområdet. Vi bevarar de vi kan och i enlighet med markritningen kommer vi att återplantera de träd som fälls även i den yttre zonen.

Kommer gångstigen att vara öppen?

Nej, gångstigen inne på Ljuskällan kommer inte att vara tillgänglig under perioden då projektet pågår, för då kommer arbetsplatsen att vara inhägnad.

När projektet är avslutat är kommer de yttre delarna av trädgården att vara öppna med möjlighet att röra sig inom och mellan fastigheterna på ett enkelt sätt. De inre/slutna delarna av trädgårdarna blir mer privata och inhägnade för att skapa olika zoner/rum, precis som det är idag.

Gång- cykel-vägen/GC-vägen är även en skol- och räddningsväg, hur ska det gå till?

Denna väg är inte avstängd mer än vid de tillfällen då det krävs för säker transport/backning in till arbetsområdet. Vid planerade avstängningar av GC-vägen görs en riskbedömning och handlingsplan för hur vi ska agera vid t ex utryckning av räddningsfordon.

Staketet ska stå på Ljuskällan gångväg?

Byggstaketet kommer stå i tomtgränsen, placering enligt APD-plan, d v s mitt i gångvägen. Detta medför att det går att röra sig fritt längs gångstigen från GC-vägen i norr.

Hur långt är det mellan nybygget och tomtgränsen?

Avstånden mellan fasad och fastighetsgräns varierar mellan 4,0 och 5,7 meter röda pilar (bild 1) för nybyggnaden. Ingenstans underskrider vi 4 m mellan fasad på huvudbyggnad och tomtgräns eller 8 m mellan byggnader på två olika fastigheter, vi bygger inte heller på prickad mark men vi anlägger utemiljö på prickad mark.

Mellan byggnaderna, på olika fastigheter är det mer än 12 m (hörn till hörn) sida till sida är det minsta avståndet 19 m blå pilar (bild 1). Pilarna visar avstånd mellan nybyggnaden och befintliga fastigheter men också mellan befintliga fastigheter att ha som referens.

Tomtgräns Ljuskällan

Varför börjar man bygga innan bygglovet är helt klart?

Bygglovet följer detaljplanen och enligt kommunens bedömning är de positiva möjligheterna större än riskerna med att påbörja projektet. Kommunen har valt att påbörja projektet på egen risk i enlighet med rubriken ”Påbörja på egen risk”. Läs gärna mer om bakgrunden till det på Boverkets hemsida.

Bygglovet överklagades till Mark- och miljödomstolen Överklagan avslogs den 23 november 2021 och ärendet är avslutat.

Varför bygger man ett hus med en mörk fasad? Kan fasadritningarna läggas ut på hemsidan?

Svaret på utformningen av byggnaden och fasaden finner ni i bygglovsansökan där detta beskrivs i Bilaga 1 Material och kulörbeskrivning. Där syns också fasadritningarna färglagda och provbild på teglets utseende.

Bakgrund - befintlig byggnad

Den befintliga byggnaden har hämtat inspiration från Regementets tegelarkitektur och kulörval. Utmärkande för gestaltningen är sadeltak med tydliga gavelmotiv. Ett huvudstråk genom byggnaden kopplar samman sadeltakslängorna.

Vandringen genom byggnaden bjuder på variationsrika utblickar och nära kontakt med omgivning och innergårdar.

Kringliggande bebyggelse - karaktär och skala

Omgivande bebyggelse domineras av massiva och tunga tegelbyggnader med gavelmotiv från olika epoker. Här återfinns olika byggnadsstilar med ett spann från början av 1900-talet fram till 2000-talet.

De huvudsakliga typologierna består av mindre solitärer kontra storskaliga och monumentala byggnadsvolymer.

Gestaltningskoncept - karaktär och skala

Visionen är att Ljuskällan 3 i sin form, skala och materialitet ska samtala med omkringliggande byggnader. Byggnaden gestaltas med ett omslutande skal bestående av en solid tegelarkitektur med hög detaljeringsgrad. I kontrast till detta ges insidan en mer småskalig, ljus och överraskande karaktär.

Hur blir skuggbilden under året?

Det framgår av utredningen till detaljplanebeskrivningen sidan 14 samt vår egen solstudie från 2019.

Kommer nuvarande uteplatser (på befintliga Ljuskällan) att påverkas under byggtiden?

Ja, efter som upprustning och ombyggnad av Ljuskällans utemiljö är en viktig och efterlängtad del av projektet kommer samtliga hyresgäster att påverkas tidvis. De fem uteplatserna på avdelningen i sydöst som gränsar till nybygget, kommer att påverkas mest under byggtiden.

Kommer byggnadsarbetarna gå på HSB:s fastighet?

Kommune planerar inga intrång på HSB:s brf Lyktans mark. Skulle behov uppstå kommer platschefen att kontakta styrelsen eller av denne utsedd representant för överenskommelse.

Hur hög är kranen?

Kranen är ca 25 meter hög och krokhöjden/armen sitter på ca 20 meter.

Kommer (jobb med) VVS, fjärrvärme, el att påverka Lyktan?

Teoretiskt sett ska grannarna inte påverkas då all el, värme, vatten och fiber tas från Ljuskällan. Skulle det mot förmodan bli något avbrott kommer ni att informeras precis som vid andra planerade avbrott.

Kan ni garantera att arbetstiden är från kl 07-16?

Inga garantier kan ges men vår tidplan är baserad på denna arbetstid. Vi kommer däremot alltid att följa tidsbegränsningarna som finns i de lokala ordningsföreskrifterna (7-22). Det är dock osannolikt att arbete pågår längre än till kl 18.00. Lokala bestämmelser - Ystads kommun.

Publicerad 2021-11-16, Uppdaterad 2022-11-23