Vad gör kommunen?

Här finns kortfattad information om hur kommunen agerar med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

Senast uppdaterad: 22-08-31

En ökad hotbild mot Europa har funnits sedan flera år tillbaka, och Ystads kommun bedriver ett långsiktigt arbete med krisberedskap och civilförsvar. Civilförsvaret är en del av totalförsvaret, tillsammans med det militära försvaret.

Vi följer händelseutvecklingen noga, har en dialog med berörda myndigheter och ser över möjliga scenarier och konsekvenser.

Ett förändrat säkerhetsläge kräver fler och snabbare beredskapsinsatser

Det förändrade säkerhetsläget i Europa, med anledning av Rysslands invasion av Ukraina, innebär att vi nu påskyndar vissa insatser kopplade till vårt beredskapsarbete. Det innebär både kort- och långsiktigt arbete, för att öka vår förmåga att anpassa verksamheten till en hotbild som är osäker och snabbt kan förändras.

Vårt uppdrag är att hålla kommunens verksamheter igång som vanligt, med extra fokus på att säkerställa samhällsviktig verksamhet som el, vatten och IT.

Din egen beredskap gör stor skillnad

Kom också ihåg att en god krisberedskap börjar med dig. Ju mer förberedd du är, desto enklare blir det för oss och myndigheter att arbeta effektivt och med rätt fokus vid en eventuell kris.

Mer information om din beredskap finns på ystad.se/krisinfo

Som kommun fortsätter vi att ge service i våra verksamheter till dig som bor och verkar i Ystad. Vi finns tillgängliga och håller samhällsviktiga tjänster igång. På så sätt bidrar vi till ett välfungerande och tryggt samhälle.


Just nu

Ensamkommande barn

Senast uppdaterat: juni 2022

Vi har i dagsläget ännu inte tagit emot några ensamkommande barn, men det är kommunens ansvar att ta hand om barn och unga som flyr till Sverige utan vårdnadshavare. Ystads kommun byggt en beredskap för att kunna ta emot barn från Ukraina. 


Jourhem

Senast uppdaterat: juni 2022

Sedan kriget i Ukraina bröt ut har kommunen bland annat sökt och fått in över 40 intresseanmälningar om jourhem, som vi utreder.

Ett jourhem är ett hem som tar emot ett placerat barn under en begränsad tid. Ett jourhem ska erbjuda en trygg och stabil hemmiljö med en daglig omsorg och omtanke.


HVB-hem

Senast uppdaterat: juni 2022

Det finns många barnhem i Ukraina, så vi förbereder oss på att det även kan komma små barn till Ystad. Vi har därför byggt upp en beredskap för att kunna öppna ett transitboende, med möjligheten att tillfälligt ta emot 35-50 barn i lokalerna på före detta Marielunds förskola. Förberedelserna har kommit så långt att vi kan starta upp hemmet på ungefär 6 timmar. Parallellt med den interna planeringen för resurser och utrustning har ett 50-tal spjäl-, rese- och våningssängar samlats in från allmänheten för detta ändamål.


Flyktingmottagning

Senast uppdaterat: november 2022

Vi har en pågående dialog med Migrationsverket, som är den myndighet som ansvarar för flyktingmottagning.

Under våren tog vi emot människor på flykt från Ukraina, som ofta kom via Polenfärjan. För Ystads del innebär det att vi till största delen erbjudit transitboende, då de flesta rest vidare samma dag eller dagen efter. Vi hade också möjlighet att kunna erbjuda tillfälligt boende för dem som kom hit med husdjur.


Skola och barnomsorg

Senast uppdaterat: juni 2022

Ystads kommun har hittills fungerat främst som transitkommun, och vi har endast tagit emot ett fåtal barn i skola och barnomsorg. Vi planerar för att kunna ta emot fler samt erbjuda olika typer av aktiviteter utanför skoltid, när behovet uppstår. 


Skyddsrum

Senast uppdaterat: april 2022

Arbetet med att tömma några av kommunens skyddsrum påbörjades i april. De har hittills använts som förråd. Vi har bra koll på skyddsrummen och de åtgärder som krävs för att ställa dem i ordning.

Det är fastighetsägarens ansvarar för att all utrustning finns, att skyddsrummet fungerar som det ska och att det kan öppnas upp inom max två dygn vid höjd beredskap.

Publicerad 2022-03-15, Uppdaterad 2022-11-08