Hållbar utveckling

Hållbar utveckling brukar definieras som en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Det vill säga, att bruka utan att förbruka.

Hållbarhetsbokslut

Hållbarhetsbokslut som pdf

 

På samhällsnivå kan begreppet hållbar utveckling ses ur flera olika perspektiv som kan delas in i tre olika områden: det sociala, det ekologiska och det ekonomiska.

Det sociala innefattar människors behov, utveckling och sociala resurser. Det berör människors livsvillkor i samhället, till exempel hälsa, trygghet, utbildning, rättvisa och maktutövning, samt möjligheterna att förbättra dem. Förutom det individuella perspektivet handlar det även om hur dessa livsvillkor fördelar sig mellan människor i befolkningen.

Det ekologiska handlar om yttre miljöförhållanden såsom vatten, luft, naturresurser och hur människan samspelar med dessa. Ett övergripande folkhälso- och miljöarbete är en viktig del i Ystads kommuns arbete för att nå en hållbar uveckling. 

FN:s Agenda 2030 antogs under ett toppmöte i New York 2015. Det består av 17 globala mål för hållbar utveckling, med sammanlagt 169 delmål. Alla länder i världen ska arbeta för att nå FN:s globala mål och det är respektive regerings ansvar att målen nås i det egna landet. Det ska ske i samarbete mellan nationella och lokala myndigheter, kommuner, organisationer och föreningar, forskare och näringsliv.

 

Kontakt

Mona Skoog
Miljö- och klimatstrateg
0411-57 72 17
mona.skoog@ystad.se

Andrea Nowag
Kommunekolog
0411-57 73 53
andrea.nowag@ystad.se

Carolina Palm
Kvalitetsstrateg
0411-57 77 37
carolina.palm@ystad.se

 

 

 

Publicerad 2020-09-24, Uppdaterad 2021-09-10