Barnets rättigheter i Ystads kommun

I Ystads kommun pågår barnrättsarbetet på många olika nivåer i förvaltningar och bolag. Barnkonventionen uttrycker ett förhållningssätt till barn som sätter barnet i fokus vid beslut eller åtgärder som kan beröra ett enskilt barn eller barn i grupp. Rättigheterna gäller oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ekonomiska förutsättningar eller sexuell läggning.

Ystads kommuns barnrättsarbete utgår från barnkonventionen och framför allt de fyra huvudartiklarna 2, 3, 6 och 12:

Artikel 2: Inget barn får diskrimineras
Artikel 3: Barnets bästa ska beaktas i första hand
Artikel 6: Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling
Artikel 12: Alla barn har rätt att komma till tals
Att lyssna på barnen och ta hänsyn till deras behov ska vara en självklarhet för såväl politiker som medarbetare i våra kommunala verksamheter.

Barnchecklista och plan för att stärka barns rättigheter i Ystad

2015 antog Kommunstyrelsen Ystads kommuns barnchecklista med syfte att barnperspektivet ska uppmärksammas mer på alla plan och ska följa ärende från början till slut. Barnchecklistan ska på ett enkelt sätt tydliggöra att alla beslut ska konsekvensbeskrivas utifrån hur de påverkar barn. 

Under år 2018 antog kommunstyrelsen Barnets bästa -plan för att stärka barns rättigheter i Ystads kommun. Planen lägger grunden för ett samordnat och systematiskt utvecklingsarbete och fungerar som stöd till nämnder och förvaltningar i prioriteringar kring arbetet med barnets rättigheter. Barn och ungdomar ska få möjlighet att yttra sig, innan beslut fattas i kommunen som rör deras livsmiljö, alltså vid beredningen av sådana beslut.

I Ystads Kommun finns ett strategiskt nätverk för barnrätt som består av tjänstepersoner som genomgått kommunförbundets barnstrateg utbildning. Medlemmarna i gruppen representerar olika förvaltningar och utbyter erfarenheter kring olika metoder för att nå de mål som kommunfullmäktige, riksdag och regering beslutat om. Syftet är att arbeta kommunövergripande, lyfta barnrättsarbetet på samtliga nivåer och synliggöra barn och ungas rättigheter i hela organisationen. 

Publicerad 2020-10-03, Uppdaterad 2021-04-09