Folkhälsa

Vad är folkhälsa?


Folkhälsa är, till skillnad från individens hälsa, ett begrepp för hela befolkningens samlade hälsa. En god folkhälsa innebär att människor mår bra där de lever, arbetar och bor samt att hälsan är jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället. Detta innebär att folkhälsoarbete är mycket mer än enstaka hälsoprojekt och kräver genomtänkt samverkan över alla tänkbara gränser.

Alla medborgare i Ystads kommun ska ha möjlighet att uppnå en god hälsa och livskvalitet. Detta betyder att hälsosamma val ska stödjas i alla miljöer – i hemmet, skolan, arbetet och på fritiden. Miljön ska vara sund och fri från hälsorisker både inomhus och utomhus.

 

 

 


I juni 2018 antog riksdagen ett nytt övergripande mål och en ny målstruktur för folkhälsopolitiken, som innebär en mer långsiktig och förebyggande struktur för folkhälsoarbetet. Det nya nationella målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och att minska de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Folkhälsopolitikens sektorsövergripande mål- och uppföljningsstruktur med elva målområden har omvandlats till åtta, dessa är:

1. Det tidiga livets villkor

2. Kunskaper, kompetenser och utbildning

3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö

4. Inkomster och försörjningsmöjligheter

5. Boende och närmiljö

6. Levnadsvanor

7. Kontroll, inflytande och delaktighet

8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Publicerad 2018-09-24, Uppdaterad 2021-03-23

Kontakt

Ledning och Utveckling
Carolina Palm
Kvalitetsstrateg
0411-577737

Adress:
Nya Rådhuset, Österports torg 1
271 80 Ystad