Prioriterat i Ystads kommun

Ystads kommun arbetar just nu för att ta fram ett nytt folkhälsopolitiskt program. Det nya programmet kommer bland annat att baseras på det nationella målet för folkhälsopolitiken som trädde i kraft i juni 2018 och FN:s globala mål för en hållbar utveckling. Målet är att folkhälsopolitiken ska skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och minska de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Det folkhälsopolitiska program som gäller tills det nya träder i kraft antogs av Kommunfullmäktige den 17 januari 2013. Förvaltningarnas åtaganden och aktiviteter för att främja folkhälsan utifrån de prioriterade målen följs upp genom kommunens styrmodell.

I det folkhälsopolitiska programmet har Ystads kommun valt att prioritera sex av de tidigare elva nationella målområdena för folkhälsa, dessa är:

Delaktighet och inflytande
Trygga och goda uppväxtvillkor
Sunda och säkra miljöer och produkter
Gott skydd mot smittspridning
Fysisk aktivitet
Tobak, alkohol, narkotika, doping och spel

 

Publicerad 2018-09-24, Uppdaterad 2018-10-05