Missbruk

Alkohol, narkotika och tobaksrökning är bland de 10 riskfaktorer som orsakar störst sjukdomsbörda i Sverige .

Alkohol är den vanligaste orsaken till dödsfall bland män under 50 år. Rökning står för ca 100 000 insjuknanden per år varav nästan 40 procent insjuknade i de fyra stora rökrelaterade folksjukdomarna, dvs lungcancer, KOL, hjärtinfarkt och stroke. Tobaksrelaterade dödsfall drabbar fortfarande 8000 svenskar årligen trots att rökningen har minskat. Narkotikadödsfallen är fler än trafikolyckorna bland yngre män. Sammantaget rör det sig om problem som står för en mycket stor del av den åtgärdbara ohälsan i Sverige.

En stor del av sjukvårdens och socialtjänstens resurser används för att försöka behandla drogproblem eller lindra dess konsekvenser. Dessa insatser är givetvis till stor nytta för många enskilda men har en väldigt låg verkningsgrad när det gäller att påverka drogproblemens totala omfattning. Det är därför angeläget att ställa det förebyggande arbetet i centrum när det gäller alkohol, narkotika, tobak och dopning. Tidiga insatser är avgörande.

Publicerad 2018-10-05, Uppdaterad 2020-11-20