Delaktighet och inflytande

Att känna delaktighet och gemenskap, att ha möjlighet att påverka sitt eget liv och att ha en känsla av sammanhang i tillvaron är bra för hälsan.

Att stärka och utveckla människors resurser och möjligheter att uppleva och utöva delaktighet och inflytande både i sina egna liv och i samhället i stort är ett viktigt folkhälsoarbete. Man har till exempel sett att demokratiskt delaktighet, dvs. att vara med och påverka politiska beslut, ger medborgaren ökad hälsa genom en ökad känsla av sammanhang.

Att vara delaktig socialt har även det visat sig ha en indirekt påverkan på hälsan genom dess betydelse för vår livsstil och våra levnadsvanor. Dina relationer har stor betydelse för välbefinnandet och för förmågan att handskas med problem. Ett gott socialt stöd har också visat sig ha positiva effekter på hälsan genom att förbättra individens hantering av stress.

gamla som sitter och pratar

 

Publicerad 2020-10-05, Uppdaterad 2021-03-11