Buller

Samhällsbuller, som omfattar i princip allt buller utom internt buller på industriella arbetsplatser, är ett utbrett miljöproblem och berör många människor i Sverige.

Hälsoeffekterna av samhällsbuller beror på ljudets karaktär och styrka men också på sammanhanget, tidpunkten och platsen. Buller kan försvåra samtal, försämra läsförståelsen, störa koncentrationsförmågan och sömnen. Detta kan i sin tur leda till psykologiska och fysiologiska stressrelaterade symptom som påverkar hälsan och välbefinnandet.

Barnens miljö har blivit bullrigare idag i förhållande till mitten av 50-talet, både vad avser högre ljudnivåer och fler bullerkällor. Då det tidigare inte genomförts någon omfattande kartläggning av hörselpåverkan genom höga ljud är det svårt att uttala sig om utvecklingen över tid. Tendenser visar dock att hörselproblem hos barn och ungdomar ökar.

Den ökade exponeringen av höga ljud är idag mycket kopplad till livsstilen (hög musik i head-set, diskotek, gym, bio etc.) men även till ändrade förhållanden som att barn vistas längre tid med stora grupper barn i förskolor, skolor och under fritiden.

Publicerad 2018-10-05, Uppdaterad 2019-10-08