Ledarskap

Från 2017 erbjuds alla chefer och ledare i kommunen ledarskapsutbildningen Utvecklande ledarskap (UL), som bygger på ett koncept framtaget av Försvarsmakten.

Charlotta Blom och Stefan Ahlbäck

I Ystads kommun är det Charlotta Blom och Stefan Ahlbäck som leder utbildningen.

Ledarskapsutbildningen f​okuserar på att skapa engagemang och delaktighet genom att fokusera på inspiration och motivation hellre än piska och morot.

Målet är ökad effektivitet men även att skapa en lärande organisation med större kontaktytor och vi-känsla.

Målsättningen är även att kunna analysera, reflektera över och medvetet utveckla sina dagliga ledarhandlingar med hjälp av modellen nedan och med den självinsikt som kommer ur tolkningen av UL.

Varför?

  • Öka effektivitet, produktivitet, kvalitet
  • Synergi
  • Vi-känsla
  • Attraktiv arbetsgivare
  • Tydligare uppdrag
  • Möta kraven i AFS 2015:4
  • Öka kontaktytorna ledarna emellan
  • Bygga nätverk
  • Lärande organisation
  • Har vi råd att låta bli?

 

Modell, utvecklande ledarskap


Modellen visar att en ledares ledarstil byggs upp av ett samspel mellan två faktorer; ett antal karakteristika hos ledaren som person respektive hos den omgivning där ledaren verkar.

Ledarstilar, fig. 1

I botten på de personrelaterade förhållandena finns "Grundläggande förutsättningar". Dessa kan vara av fysisk, psykisk och existentiell karaktär. Lite förenklat – det är bättre att vara frisk, stark och utvilad och ha en trygg och stabil personlighet och livsåskådning än motsatsen.

Denna bottenplatta inverkar på hur väl ett antal önskvärda kompetenser kan utvecklas hos den enskilde. Det kan handla om social kompetens, förmåga att hantera stress, kunnighet inom det egna yrkesområdet och allmän managementkompetens.

Ledarstilar, fig. 2

På omgivningssidan finns först den egna gruppen med dess processer och klimat. Gruppen finns i sin tur i en organisation som har sina kännetecken och historia/kultur. Organisationen har i sin tur en omvärld som kan vara mer eller mindre stabil, hotfull etc.

En grundtanke med modellen är således att ledarstil inte kan förstås enbart utifrån individ- eller omvärldsförhållanden.


Nedan: Bilder från utbildningsomgång i december 2019.

Utbildning - UL

Utbildning - UL. Utbildningsledare Charlotta Blom.

 

Publicerad 2019-12-09, Uppdaterad 2020-03-24